Amaç ve Kapsam

e-Makalat açık erişim politikası ile İlahiyat alalında bilime katkı sunmayı amaçlamaktadır.

e-Makalat'ta, İslam Mezhepleri ve ilgili alanlarda telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum/kitap/tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________