e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1309-5803 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Ahmet İshak DEMİR | http://www.emakalat.com


e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi / e-Makalat Journal of Research of Islamic Sects publishes by Islamic Sects departmans of  Turkey's Faculties of Theology.

e-Makalat is published twice a year in June and December.

e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 1309-5803 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Ahmet İshak DEMİR | http://www.emakalat.com
Cover Image


e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi / e-Makalat Journal of Research of Islamic Sects publishes by Islamic Sects departmans of  Turkey's Faculties of Theology.

e-Makalat is published twice a year in June and December.

Volume 12 - Issue 2 - Dec 31, 2019
 1. e-Makalat Yeni Sayı: Cilt 12 Sayı 2
  Pages 210 - 211
  Mehmet Saffet SARIKAYA , Rifat TÜRKEL , Fevzi RENÇBER
 2. İslâm Mezhepleri Tarihi Öğretimi Açısından İmam-Hatip Lisesi Müfredatının Değerlendirilmesi
  Pages 212 - 255
  Mehmet KUBAT
 3. Nûh b. Mustafa’nın Şehrestânî’nin el-Milel ve’n-Nihal Eserinin Türkçe Tercümesi Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma
  Pages 256 - 318
  Doğan KAPLAN
 4. Gnostik ‘Kurtarıcı Bilgi’ (Gnosis) Anlayışı ve İsmaililik’teki Tezahürleri
  Pages 319 - 352
  Ali AVCU
 5. Alevî Nitelemeli Gelenek ya da Ocak ve Gruplar Hakkında Yapılacak Çalışmalarda Ocak Sisteminin Dikkate Alınmasının Önemi
  Pages 353 - 402
  Cenksu ÜÇER
 6. Sünnî Maḳâlât Eserlerinde Kerrâmiyye’nin Tasnifi Meselesi
  Pages 403 - 440
  Zeynep ALİMOĞLU SÜRMELİ
 7. Reddiye Metinlerinde Dil ve Üslûp: Minhacu's-Sünne Örneği
  Pages 441 - 471
  İsmail AKKOYUNLU
 8. Azerbaycanlı Âlim Hacı Şeyh Hasan Mollazade Gencevî’nin Hayatı, Eserleri ve Görüşleri
  Pages 472 - 516
  Şahin AHMETOĞLU
 9. Çağdaş Şiî Düşüncesinde İlk Islah Çabaları: Şeyh Hâdî Necmâbâdî (1834-1902)
  Pages 517 - 545
  Habip DEMİR
 10. Zîrîlerin Fâtımî Hilafetini Terkedip Abbasî Hilafetini Tanımaları Sürecinde Şii-Sünni Mücadelesi
  Pages 546 - 571
  Abdullah Erdem TAŞ , Yusuf SANSARKAN
 11. Ebu’l-Bekâ el-Kefevî’nin Tuhfetü’ş-Şâhân’ında İslam Akâidi
  Pages 572 - 609
  Ramazan TARİK
 12. Gadîr-i Hum Hadisesinin Değerlendirilmesi
  Pages 610 - 651
  İhsan ARSLAN
 13. Râşid El-Gannûşî’nin Demokrasi ve Laiklik Anlayışı
  Pages 652 - 687
  Aysel ÖZTÜRK , Ahmet BAĞLIOĞLU
 14. İmam Mâturîdî ve Maturidilik Hakkında Bibliyografya
  Pages 688 - 847
  Ömer Faruk TEBER , Ahmet Tunahan AKGÜN
 15. Sufism in South Asia
  Pages 848 - 862
  Mehmet ATALAY
 16. Modern İran'da Siyasal ve Sosyal Dönüşümler
  Pages 863 - 871
  Ahmet ÇIRAKOĞLU
Indexes and Platforms