Volume: 15 Issue: 2, 12/31/22

Year: 2022

Editorial

Articles

Book Review

Tecnical Note

Religion, Society and Culture Studies, Islamic Sects, Sufism
Prof. Dr. Rifat TÜRKEL Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-4575-0190
Religion, Society and Culture Studies, Islamic Sects, Kalam

e-Makalat aims to make informed contribution in the field of theology with the open access policy.

e-Makalat publishes  copyrighted and translated articles, research notes, symposium / book / thesis evaluation, editorial critic, simplification and similar works in Islamic sects and related fields.

MAKALE YAZIM VE KAYNAK GÖSTERİM KURALLARI

e-Makalat Mezhep Araştırmaları'na gönderilen tüm yazılarda araştırma ve yayın etiğine uyulmalıdır.
(YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi için tıklayınız!)

Telif ve çeviri makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık, öz (100-200 kelime) ve anahtar kelimeler (5-10 kelime) verilmelidir.

Ayrıca bk. Yazarlara Rehber

e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında Chicago Sistemi (The Chicago Manual of Style) ile uyumlu olan İsnad Atıf Sistemini kullanmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve örnekler ile EndNote, Zotero, Mendeley, Ms Word programları şablonları için bk: www.isnadsistemi.org

Kaynaklar için

1-İlk geçtiği yer;

2-Tekrar geçtiği yer ve

3-Kaynakça (metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir) hali aşağıda örneklendirilmiştir.

(Fark edilebilmesi için yazar ile eser adı sonrası (.) ve (:)  gibi noktalamalardan bazıları bold olarak vurgulanmıştır.)

Tek Yazarlı

1. Ethem Ruhi Fığlalı, Günümüz İslâm Mezhepleri (İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 2008), 61.

2. Fığlalı, İslâm Mezhepleri, 35-53.

3. Fığlalı, Ethem Ruhi. Günümüz İslâm Mezhepleri. İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 2008.

İki Yazarlı

1. Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yayınları, 2010), 44.

2. Topaloğlu - Çelebi, Kelâm Terimleri, 44-53.

3. Topaloğlu, Bekir - Çelebi, İlyasKelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Yayınları, 2010.

Üç ve Daha Çok Yazarlı

1. Hayrettin Karaman v.dğr. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2014), 4: 36.

2. Hayrettin Karaman v.dğr. Kur'an Yolu, 2: 44.

3. Karaman, Hayrettin - Çağrıcı, Mustafa - Dönmez, İbrahim Kafi - Gümüş, Sadrettin. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. 5 cilt. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2014.

Tercüme Kitap

1. William Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, trc. Ethem Ruhi Fığlalı (Ankara: Sarkaç Yayınları, 2010), 53.

2. Watt, İslam Düşüncesi, 34-54.

3. Watt, William Montgomery. İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri. Trc. Ethem Ruhi Fığlalı. Ankara: Sarkaç Yayınları, 2010.

Kitap Bölümü veya Diğer Kısımlar

1. Rudolph Ulrich, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, trc. Ali Dere, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik, haz. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003), 29.

2. Ulrich, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, 18-25.

3. Ulrich, Rudolph. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı". Trc. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. Haz. Sönmez Kutlu. 154–186. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

Osmanlıca ve Arapça Eserler

1. Nev‘îzâde Atâî, Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-Şekâik, nşr. Abdülkâdir Özcan (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989), 55.

2. Nev‘îzâde, Hadâiku’l-hakâik, 34.

3. Nev‘îzâde Atâî. Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-Şekâik. Nşr. Abdülkâdir Özcan. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989.

1. İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî, el-İrşâd ilâ kavâtıi’l-edille fi usûli’l-i’tikâd, nşr. M. Yûsuf Mûsâ - A. Abdülhamîd (Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950), 19-33.

2. Cüveynî, el-İrşâd, 32-56.

3. Cüveynî, İmâmü’l-Harameyn. el-İrşâd ilâ kavâtıi’l-edille fi usûli’l-i‘tikâd. Nşr. M. Yûsuf Mûsâ - A. Abdülhamîd. Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950.

Yazma Eser

1. Ebü’l-Hasan Rüstüğfenî, el-Fevâid, Mecmû‘u’l-havâdis ve’n-nevâzil (Süleymaniye Kütüphanesi, Yeni Cami, no. 000547), 53b

2. Rüstüğfenî, el-Fevâid, 78b

3. Rüstüğfenî, Ebü’l-Hasan. el-Fevâid, Mecmû‘u’l-havâdis ve’n-nevâzil. Yeni Cami, no. 000547, 53a-126b. Süleymaniye Kütüphanesi.

Makale 

1. Metin Bozan, “Şey Adī’siz Yezidîlik: Yezidîlerin Adī b. Musāfir Algısında Yaşanan Farklılaşmalar”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 52/2 (2012): 28.

2. Bozan, “Şey Adī’siz Yezidîlik”, 29.

3. Bozan, Metin. “Şey Adī’siz Yezidîlik: Yezidîlerin Adī b. Musāfir Algısında Yaşanan Farklılaşmalar”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 52/2 (2012): 23-41.

Ansiklopedi Maddesi

1. Hasan Onat, “Makâlâtü’l-İslâmiyyîn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 27: 406-407.

2. Onat, “Makâlâtü’l-İslâmiyyîn”, 27: 406.

3. Onat, Hasan. “Makâlâtü’l-İslâmiyyîn”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 27: 406-407. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

Tez

1. Ahmet İshak Demir, Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlham (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 1993), 46.

2. Demir, Keşf ve İlham, 53.

3. Demir, Ahmet İshak. Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlham. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 1993.

İnternet Sayfası

1. Hasan Onat, “Mezheplerin Stratejik Boyutu ve Çıkar Çatışması”, Kişisel. Hasan Onat, erişim: 26 Ocak 2018. http://www.hasanonat.net/index.php/112-mezheplerin-stratejik-boyutu-ve-mezhep-cat-smas.

2. Onat, “Mezheplerin Stratejik Boyutu”.

3. Onat, Hasan. “Mezheplerin Stratejik Boyutu ve Çıkar Çatışması”. Kişisel. Hasan Onat, Erişim: 26 Ocak 2018. http://www.hasanonat.net/index.php/112-mezheplerin-stratejik-boyutu-ve-mezhep-cat-smas.

Arşiv Belgesi

1.Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme 
(İ. Mes. Müh), 2079.

2. BOA, İ. Mes. Müh., 2079.

3. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme 
(İ. Mes. Müh), 2079.

Ayet ve Hadis

Âyet mealleri tırnak içinde düz olarak yazılır ve (el-Bakara 2/123) şeklinde metin içinde gösterilir.

Hadis kitaplarında, ilgili eserin hadis alanında meşhur olan referans yöntemi kullanılmalı ve dipnot olarak verilmelidir. Buharî, “İman”, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6: 153.

Dikkat Edilecek Diğer Noktalar

Kaynakça tek parça halinde verilmelidir. (Kitaplar, Makaleler, İnternet gibi başlıklara bölünmemeli.)

Kaynakçada aynı yazarın birden çok eseri varsa yazar tekrar edilmeli, eski alışkanlık olarak --------, veya  ______, gibi çizgiler kullanılmamalıdır.

Dipnot ve kaynakça da DİA, Yay. İst. gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır.

Aynı dipnotta birden çok kaynak kullanılıyorsa kronolojik sıraya uyulmalı ve her kaynak arası noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.

Burada belirtilmeyen her türlü ayrıntılı bilgi için İsnad Atıf Sistemini'ne bakılmalıdırwww.isnadsistemi.org


Word Dosyası Ayarları ve Yazım Şekli

Yazarlarımızın yazılardaki farklı ayarları, bunlarla uğraşırken yazarlara, sayfa düzeni yaparken bizlere ciddi sorunlar doğurmaktadır.

Her türlü yazı için yazarlarımızdan istirhamımız, yazılarına word'ün normal halinden başka bir şekil vermemeleridir Yani:

1-Paragraflar arasına fazlalık enter yapmayın!

2-Başlıklarınızın önündeki harf veya rakamları elle yazın, otomatik numaralandırma kullanmayın.

3-Özellikle kaynakça veya dipnot gibi yerlerde, ikinci ve sonraki satırları içerden yapmak için enter, şift enter sonra da tab/sekme gibi size ve bize ciddi iş çıkaran işlere girişmeyin. Normal paragraflar gibi gelsin çok daha iyi, o ayar daha kolaydır bizim için.


TrDizin Tarafından Zorunlu Tutulan Etik Kurul Kararı
Bireylerden ölçek, anket, mülakat ve diğer veri toplama araçları kullanılarak veri toplanması gereken çalışmalar/makaleler için alınması zorunludur.
Yazarın bağlı olduğu üniversitenin Etik Kurul'undan onay almış olması gereklidir.
Kurul onayı makalenin ilk sayfasında kurul adı, tarih ve sayı no ile belirtilmelidir.
Makalenin yöntem kısmında veri toplama başlangıç ve bitiş tarihleri yazılmalıdır.
Onay belgesi DergiPark'a ek dosya olarak eklenmelidir.
TR Dizin'in Etik Kurul onayına dair görüşü için bk. https://trdizin.gov.tr/?p=456
E-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez online olarak yayımlanır. Haziran tarihli sayı için 1 Ocak-30 Mayıs; Aralık sayısı için 1 Temmuz-30 Kasım tarihleri arasında yazı kabul edilir.
E-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, tarafsız ve saygın bir şekilde bilginin gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. BU ilkeler çerçevesinde uygulanan tüm süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. e-Makâlât Mezhep Araştırmaları dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (Bk. COPE Yönerge Türkçe).
Ayrıca bk. İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı Kararları (20/01/2018)

Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir:

1. Yazarlık
• Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.
• İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.
• Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.

Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,
b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).


2. Yazarın Sorumlulukları
• Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.
• Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.
• Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.


3. Hakemliklerin Sorumlulukları
• Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.
• Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
• Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.
• Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.


4. Editöryal Sorumluluklar
• Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
• Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
• Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.
• Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.
• Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.

Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi'nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır.
Okuyucu e-Makâlat Mezhep Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikâyeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğunda emakalat@mezhep.org veya emakalat@mezhep.org adresine mail atarak şikâyette bulunabilir. Şikâyetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikâyetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.

İntihali Ortaya Çıkarma
e-Makâlat Mezhep Araştırmaları Dergisi'ne yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, ez iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

e-Makalat'ta yayımlanan yazılar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________