Writing Rules

MAKALE YAZIM VE KAYNAK GÖSTERİM KURALLARI

e-Makalat Mezhep Araştırmaları'na gönderilen tüm yazılarda araştırma ve yayın etiğine uyulmalıdır.
(YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi için tıklayınız!)

Telif ve çeviri makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık, öz (100-200 kelime) ve anahtar kelimeler (5-10 kelime) verilmelidir.

Ayrıca bk. Yazarlara Rehber

e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında Chicago Sistemi (The Chicago Manual of Style) ile uyumlu olan İsnad Atıf Sistemini kullanmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve örnekler ile EndNote, Zotero, Mendeley, Ms Word programları şablonları için bk: www.isnadsistemi.org

Kaynaklar için

1-İlk geçtiği yer;

2-Tekrar geçtiği yer ve

3-Kaynakça (metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir) hali aşağıda örneklendirilmiştir.

(Fark edilebilmesi için yazar ile eser adı sonrası (.) ve (:)  gibi noktalamalardan bazıları bold olarak vurgulanmıştır.)

Tek Yazarlı

1. Ethem Ruhi Fığlalı, Günümüz İslâm Mezhepleri (İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 2008), 61.

2. Fığlalı, İslâm Mezhepleri, 35-53.

3. Fığlalı, Ethem Ruhi. Günümüz İslâm Mezhepleri. İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 2008.

İki Yazarlı

1. Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yayınları, 2010), 44.

2. Topaloğlu - Çelebi, Kelâm Terimleri, 44-53.

3. Topaloğlu, Bekir - Çelebi, İlyasKelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Yayınları, 2010.

Üç ve Daha Çok Yazarlı

1. Hayrettin Karaman v.dğr. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2014), 4: 36.

2. Hayrettin Karaman v.dğr. Kur'an Yolu, 2: 44.

3. Karaman, Hayrettin - Çağrıcı, Mustafa - Dönmez, İbrahim Kafi - Gümüş, Sadrettin. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. 5 cilt. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2014.

Tercüme Kitap

1. William Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, trc. Ethem Ruhi Fığlalı (Ankara: Sarkaç Yayınları, 2010), 53.

2. Watt, İslam Düşüncesi, 34-54.

3. Watt, William Montgomery. İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri. Trc. Ethem Ruhi Fığlalı. Ankara: Sarkaç Yayınları, 2010.

Kitap Bölümü veya Diğer Kısımlar

1. Rudolph Ulrich, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, trc. Ali Dere, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik, haz. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003), 29.

2. Ulrich, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, 18-25.

3. Ulrich, Rudolph. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı". Trc. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. Haz. Sönmez Kutlu. 154–186. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

Osmanlıca ve Arapça Eserler

1. Nev‘îzâde Atâî, Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-Şekâik, nşr. Abdülkâdir Özcan (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989), 55.

2. Nev‘îzâde, Hadâiku’l-hakâik, 34.

3. Nev‘îzâde Atâî. Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-Şekâik. Nşr. Abdülkâdir Özcan. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989.

1. İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî, el-İrşâd ilâ kavâtıi’l-edille fi usûli’l-i’tikâd, nşr. M. Yûsuf Mûsâ - A. Abdülhamîd (Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950), 19-33.

2. Cüveynî, el-İrşâd, 32-56.

3. Cüveynî, İmâmü’l-Harameyn. el-İrşâd ilâ kavâtıi’l-edille fi usûli’l-i‘tikâd. Nşr. M. Yûsuf Mûsâ - A. Abdülhamîd. Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950.

Yazma Eser

1. Ebü’l-Hasan Rüstüğfenî, el-Fevâid, Mecmû‘u’l-havâdis ve’n-nevâzil (Süleymaniye Kütüphanesi, Yeni Cami, no. 000547), 53b

2. Rüstüğfenî, el-Fevâid, 78b

3. Rüstüğfenî, Ebü’l-Hasan. el-Fevâid, Mecmû‘u’l-havâdis ve’n-nevâzil. Yeni Cami, no. 000547, 53a-126b. Süleymaniye Kütüphanesi.

Makale 

1. Metin Bozan, “Şey Adī’siz Yezidîlik: Yezidîlerin Adī b. Musāfir Algısında Yaşanan Farklılaşmalar”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 52/2 (2012): 28.

2. Bozan, “Şey Adī’siz Yezidîlik”, 29.

3. Bozan, Metin. “Şey Adī’siz Yezidîlik: Yezidîlerin Adī b. Musāfir Algısında Yaşanan Farklılaşmalar”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 52/2 (2012): 23-41.

Ansiklopedi Maddesi

1. Hasan Onat, “Makâlâtü’l-İslâmiyyîn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 27: 406-407.

2. Onat, “Makâlâtü’l-İslâmiyyîn”, 27: 406.

3. Onat, Hasan. “Makâlâtü’l-İslâmiyyîn”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 27: 406-407. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

Tez

1. Ahmet İshak Demir, Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlham (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 1993), 46.

2. Demir, Keşf ve İlham, 53.

3. Demir, Ahmet İshak. Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlham. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 1993.

İnternet Sayfası

1. Hasan Onat, “Mezheplerin Stratejik Boyutu ve Çıkar Çatışması”, Kişisel. Hasan Onat, erişim: 26 Ocak 2018. http://www.hasanonat.net/index.php/112-mezheplerin-stratejik-boyutu-ve-mezhep-cat-smas.

2. Onat, “Mezheplerin Stratejik Boyutu”.

3. Onat, Hasan. “Mezheplerin Stratejik Boyutu ve Çıkar Çatışması”. Kişisel. Hasan Onat, Erişim: 26 Ocak 2018. http://www.hasanonat.net/index.php/112-mezheplerin-stratejik-boyutu-ve-mezhep-cat-smas.

Arşiv Belgesi

1.Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme 
(İ. Mes. Müh), 2079.

2. BOA, İ. Mes. Müh., 2079.

3. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme 
(İ. Mes. Müh), 2079.

Ayet ve Hadis

Âyet mealleri tırnak içinde düz olarak yazılır ve (el-Bakara 2/123) şeklinde metin içinde gösterilir.

Hadis kitaplarında, ilgili eserin hadis alanında meşhur olan referans yöntemi kullanılmalı ve dipnot olarak verilmelidir. Buharî, “İman”, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6: 153.

Dikkat Edilecek Diğer Noktalar

Kaynakça tek parça halinde verilmelidir. (Kitaplar, Makaleler, İnternet gibi başlıklara bölünmemeli.)

Kaynakçada aynı yazarın birden çok eseri varsa yazar tekrar edilmeli, eski alışkanlık olarak --------, veya  ______, gibi çizgiler kullanılmamalıdır.

Dipnot ve kaynakça da DİA, Yay. İst. gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır.

Aynı dipnotta birden çok kaynak kullanılıyorsa kronolojik sıraya uyulmalı ve her kaynak arası noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.

Burada belirtilmeyen her türlü ayrıntılı bilgi için İsnad Atıf Sistemini'ne bakılmalıdırwww.isnadsistemi.org


Word Dosyası Ayarları ve Yazım Şekli

Yazarlarımızın yazılardaki farklı ayarları, bunlarla uğraşırken yazarlara, sayfa düzeni yaparken bizlere ciddi sorunlar oluşturmaktadır.

Her türlü yazı için yazarlarımızdan istirhamımız, yazılarına word'ün normal halinden başka bir şekil vermemeleridir Yani:

1-Paragraflar arasına fazlalık enter yapmayın!

2-Başlıklarınızın önündeki harf veya rakamları elle yazın, otomatik numaralandırma kullanmayın.

3-Özellikle kaynakça veya dipnot gibi yerlerde, ikinci ve sonraki satırları içerden yapmak için enter, şift enter sonra da tab/sekme gibi size ve bize ciddi iş çıkaran işlere girişmeyin. Normal paragraflar gibi gelsin çok daha iyi, o ayar daha kolaydır bizim için.


_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________