Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ehl-i Sünnet Kavramın Oluşum ve Gelişim Süreci

Yıl 2023, Cilt: 16 Sayı: 1, 449 - 454, 30.06.2023
https://doi.org/10.18403/emakalat.1313484

Öz

Dinin anlaşılması noktasında farklı siyasî, itikadî, ictimâî, iktisadî, coğrafî ve tarihî faktörlerin etkisiyle meydana gelen farklılaşmaların sistematikleşmesi ve kurumsallaşarak düşünce tarihinde derin izler bırakması neticesinde mezhep dediğimiz beşeri oluşumlar ortaya çıkmaktadır. Ehl-i Sünnet ise İslam’ın itikadî ve amelî sahadaki düşünce ekolleri şeklinde tanımlanan mezhep kavramının sınırlarını, itikadî, fıkhî ve tasavvufî boyutta farklı bileşenleri barındıran şemsiye kavram ve üst kimlik olması sebebiyle aşmaktadır. Hâricîlik, Mürcie, Şîa, Mu’tezile, Eş’arîlik ve Mâtürîdîlik gibi hakkında fazlaca araştırma yapılan mezheplerin dışında geçmişte ve günümüzde pek çok çalışmaya konu edilen, belirli bir zaman, mekân ve şahısla sınırlandırılması zor bir yapı olarak Ehl-i Sünnet ile ilgili akademik mecrada pek çok eser yayınlanmıştır.

Destekleyen Kurum

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

The Formation and Development Process of the Concept of Ahl as-Sunnah

Yıl 2023, Cilt: 16 Sayı: 1, 449 - 454, 30.06.2023
https://doi.org/10.18403/emakalat.1313484

Öz

The Formation and Development Process of the Concept of Ahl as-Sunnah

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Tanıtım
Yazarlar

Refika AKTAŞ 0000-0002-8720-0640

Erken Görünüm Tarihi 29 Haziran 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 12 Haziran 2023
Kabul Tarihi 22 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 16 Sayı: 1

Kaynak Göster

ISNAD AKTAŞ, Refika. “Ehl-I Sünnet Kavramın Oluşum Ve Gelişim Süreci”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 16/1 (Haziran 2023), 449-454. https://doi.org/10.18403/emakalat.1313484.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________