Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KIVÂMÜDDİN BURSLAN’IN “İMAM AHMED’İN BİR ESERİ: İSLAM’IN EN KADİM İKİ MEZHEBİNİN MÜNAKAŞASI” BAŞLIKLI TERCÜME MAKALESİ

Yıl 2020, Cilt: 13 Sayı: 1, 38 - 87, 30.06.2020
https://doi.org/10.18403/emakalat.747070

Öz

Osmanlı’nın son dönemiyle Cumhuriyet’in ilk dönemi arasında köprü vazifesi gören son devrin din âlimi Kıvâmüddin Burslan, Dârülfünun Edebiyat Fakültesinde asistanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu görevlerini ifa etmiştir. Sahasında iyi yetişmiş bir ilim adamı olan Burslan’ın birçok eseri olduğu gibi değişik konularda tercüme ve telif birçok makalesi de vardır. Çalışmalarının önemli bir kısmı 1928 yılı öncesine aittir. Bu çalışmaların günümüz Türkçesine kazandırılması ise bir ihtiyaçtır. Burslan, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi için önem verdiği ve aynı zamanda birincil kaynak özelliğine sahip olan Ahmed b. Hanbel’in “er-Red ale’z-Zenâdıka ve’l-Cehmiyye” adlı risalesini 1927 yılında “İmam Ahmed’in Bir Eseri” başlığında Osmanlı Türkçesi ile tercümesini yapmıştır. Biz ise bu çalışmamızla, Burslan’ın kendi yaşadığı zamanın şartlarında ortaya koyduğu tercümeyi günümüzde erişiminin daha hızlı ve kolay olabilmesi için latinize edip sadeleştirme ve değerlendirme yap-mak suretiyle günümüz okuyucusuna kazandırmak istedik. Bu risalede Ahmed b. Hanbel’in Cehm b. Safvân ve Cehmiyye’ye karşı halku’l-Kur’ân, ru’yetullah, Allah’ın arşa istivası, Allah’ın sıfatları gibi konularda reddiyeleri yer almaktadır.

Kaynakça

 • Ahmed b. Hanbel. er-Red ale’l-Cehmiyye ve’z-Zenâdıka. thk. Sabri Selamet Şahin. Riyad: Daru’s-Sebat li’n-Neşr ve’t-Tevzi’, 1424/2003.
 • Ahmed b. Hanbel. İmam Ahmed'in Bir Eseri: İslam’ın En Kadim İki Mezhebinin Münakaşası. çev. Kıvâmüddin Burslan. İstanbul: Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi Mecmuası II/5-6 (Haziran 1927), 278-327.
 • Akkoyunlu, İsmail. “Reddiye Metinlerinde Dil ve Üslûp: Minhâcu’s-Sünne Örneği”. e-Makâlât Mezhep Araştırmaları XII/2 (2019), 441-471.
 • Biçer, Ramazan. “Kazanlı İki Âlim: Şihabeddin Mercani ve Kıvamüddin Burslan İlmi Şahsiyet ve Kelâmî Yönleri”. İstanbul: Volga-Ural Bölgesinde İslam Medeniyeti Sempozyumu, 2008.
 • Çamur, Osman. Cehm b. Safvân’ın İtikâdî Görüşleri ve Tesirleri (128/745-746). Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 • Çetinkaya, Yaşar. Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi Mecmûası’nda Yayımlanmış Kelâm Makaleleri. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî, “Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî'nin (Bâbu'l-Ebvâb) Ahalisine Yazdığı Mektup”, çev. Kıvâmüddin Burslan, İstanbul Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi Mecmuası II/8 (Mart 1928), 50-108.
 • Ertan, Veli. “Burslan, Kıvâmüddin”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Erişim 24 Mayıs 2020.
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/burslan-kivamuddin
 • Kandemir, Yaşar. “Ahmed b. Hanbel”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Erişim 24 Mayıs 2020.
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-b-hanbel
 • Özer, Ahmet. Ehl-i Hadisin Red Literatürü. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 • Sinanoğlu, Mustafa. “Reddiye”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Erişim 24 Mayıs 2020.
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/reddiye
 • Topaloğlu, Bekir. “er-Red ale’z-Zenâdıka ve’l-Cehmiyye”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Erişim 24 Mayıs 2020.
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/er-red-alez-zenadika-vel-cehmiyye
 • Türcan, Galip. “Mu’tezilî Tenzih İddiasının Aklî/Felsefî Temellerine İlişkin Bir Değerlendirme”. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 43 (2019/2), 54-74.

The Translation Article of Kıvamuddin Burslan named “A Work by Imam Ahmed: The Disputation of the Oldest Two Sects of Islam”

Yıl 2020, Cilt: 13 Sayı: 1, 38 - 87, 30.06.2020
https://doi.org/10.18403/emakalat.747070

Öz

Kıvamuddin Burslan acting as a bridge between the last period of Ottoman and the first period of the Republican term and religious scholar of the last period performed his duties assistantship in faculty of Darulfunun Literature and in department of religious affairs and consultant and religious works review board. Burslan, who is a well-trained scholar in his field, has many works, as well as translation and many copyright articles on different topics. An important part of his work belongs to the years before 1928. It is a necessity to bring these studies in to today’s Turkish. Burslan, translated the treatise which. He gave importance to the history of Islamic sects and which also has primary source in 1927 to the Ottoman Turkish in the little of “a work by Imam Ahmed” with this study. We wanted to bring the translation that Burslan did under the conditions of the time of his own life into today’s reader, by transcription it making simplified and evaluating so that it can be accessed faster and easier in the treatise. There are polemics by Ahmad b. Hanbal on issues such as creation of Quran, ru’yatullah, istiva of Allah, Attributes of Allah against Jahm b. Safwan and Jahmīyah.

Kaynakça

 • Ahmed b. Hanbel. er-Red ale’l-Cehmiyye ve’z-Zenâdıka. thk. Sabri Selamet Şahin. Riyad: Daru’s-Sebat li’n-Neşr ve’t-Tevzi’, 1424/2003.
 • Ahmed b. Hanbel. İmam Ahmed'in Bir Eseri: İslam’ın En Kadim İki Mezhebinin Münakaşası. çev. Kıvâmüddin Burslan. İstanbul: Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi Mecmuası II/5-6 (Haziran 1927), 278-327.
 • Akkoyunlu, İsmail. “Reddiye Metinlerinde Dil ve Üslûp: Minhâcu’s-Sünne Örneği”. e-Makâlât Mezhep Araştırmaları XII/2 (2019), 441-471.
 • Biçer, Ramazan. “Kazanlı İki Âlim: Şihabeddin Mercani ve Kıvamüddin Burslan İlmi Şahsiyet ve Kelâmî Yönleri”. İstanbul: Volga-Ural Bölgesinde İslam Medeniyeti Sempozyumu, 2008.
 • Çamur, Osman. Cehm b. Safvân’ın İtikâdî Görüşleri ve Tesirleri (128/745-746). Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 • Çetinkaya, Yaşar. Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi Mecmûası’nda Yayımlanmış Kelâm Makaleleri. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî, “Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî'nin (Bâbu'l-Ebvâb) Ahalisine Yazdığı Mektup”, çev. Kıvâmüddin Burslan, İstanbul Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi Mecmuası II/8 (Mart 1928), 50-108.
 • Ertan, Veli. “Burslan, Kıvâmüddin”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Erişim 24 Mayıs 2020.
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/burslan-kivamuddin
 • Kandemir, Yaşar. “Ahmed b. Hanbel”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Erişim 24 Mayıs 2020.
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-b-hanbel
 • Özer, Ahmet. Ehl-i Hadisin Red Literatürü. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 • Sinanoğlu, Mustafa. “Reddiye”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Erişim 24 Mayıs 2020.
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/reddiye
 • Topaloğlu, Bekir. “er-Red ale’z-Zenâdıka ve’l-Cehmiyye”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Erişim 24 Mayıs 2020.
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/er-red-alez-zenadika-vel-cehmiyye
 • Türcan, Galip. “Mu’tezilî Tenzih İddiasının Aklî/Felsefî Temellerine İlişkin Bir Değerlendirme”. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 43 (2019/2), 54-74.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer Faruk Teber 0000-0002-3126-3802

Ahmet Tunahan Akgün 0000-0003-2483-3974

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 2 Haziran 2020
Kabul Tarihi 25 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 13 Sayı: 1

Kaynak Göster

ISNAD Teber, Ömer Faruk - Akgün, Ahmet Tunahan. “KIVÂMÜDDİN BURSLAN’IN ‘İMAM AHMED’İN BİR ESERİ: İSLAM’IN EN KADİM İKİ MEZHEBİNİN MÜNAKAŞASI’ BAŞLIKLI TERCÜME MAKALESİ”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 13/1 (Haziran 2020), 38-87. https://doi.org/10.18403/emakalat.747070.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________