Book Review
BibTex RIS Cite

Ehl-i Sünnet Kavramın Oluşum ve Gelişim Süreci

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 449 - 454, 30.06.2023
https://doi.org/10.18403/emakalat.1313484

Abstract

Dinin anlaşılması noktasında farklı siyasî, itikadî, ictimâî, iktisadî, coğrafî ve tarihî faktörlerin etkisiyle meydana gelen farklılaşmaların sistematikleşmesi ve kurumsallaşarak düşünce tarihinde derin izler bırakması neticesinde mezhep dediğimiz beşeri oluşumlar ortaya çıkmaktadır. Ehl-i Sünnet ise İslam’ın itikadî ve amelî sahadaki düşünce ekolleri şeklinde tanımlanan mezhep kavramının sınırlarını, itikadî, fıkhî ve tasavvufî boyutta farklı bileşenleri barındıran şemsiye kavram ve üst kimlik olması sebebiyle aşmaktadır. Hâricîlik, Mürcie, Şîa, Mu’tezile, Eş’arîlik ve Mâtürîdîlik gibi hakkında fazlaca araştırma yapılan mezheplerin dışında geçmişte ve günümüzde pek çok çalışmaya konu edilen, belirli bir zaman, mekân ve şahısla sınırlandırılması zor bir yapı olarak Ehl-i Sünnet ile ilgili akademik mecrada pek çok eser yayınlanmıştır.

Supporting Institution

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

The Formation and Development Process of the Concept of Ahl as-Sunnah

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 449 - 454, 30.06.2023
https://doi.org/10.18403/emakalat.1313484

Abstract

The Formation and Development Process of the Concept of Ahl as-Sunnah

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Book Review
Authors

Refika Aktaş 0000-0002-8720-0640

Early Pub Date June 29, 2023
Publication Date June 30, 2023
Submission Date June 12, 2023
Acceptance Date June 22, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 16 Issue: 1

Cite

ISNAD Aktaş, Refika. “Ehl-I Sünnet Kavramın Oluşum Ve Gelişim Süreci”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 16/1 (June 2023), 449-454. https://doi.org/10.18403/emakalat.1313484.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________