Research Article
BibTex RIS Cite

Integrative Approach and Solution Suggestions Against Sectarian Conflicts

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 220 - 255, 30.06.2023
https://doi.org/10.18403/emakalat.1279455

Abstract

When the Islamic sects and their social problems are examined, one encounters the process of differentiation and marginalization of religious formations throughout history. This process brought along the efforts of uniting the sects to answer the question, "Why did the Muslims fall behind" in the 19th century. However, developments have shown that this is not a solution for the unity and solidarity of Muslims. In that case, the reality is that Muslims should live together with different views and characteristics, and they should adopt sectarian pluralism. In this article, we have written by considering research and publication ethics. We will try to reveal the parameters of the integrative approach and sectarian pluralism against sectarian conflicts by evaluating the issue within the framework of the concept of "Islamic Common Denominator" which the late Hasan Onat brought to the literature and the concepts of "ideal of living together despite our differences" and "supra-sectarian approach.” Thus, the supra-sectarian perspective adorned with the consciousness of unity and solidarity will contribute to the development of a healthy consciousness among Muslims, along with the idea of meeting on the common ground of Islam, and will synthesize the embracing ways of thinking that will give the right to live to all colors of peace. It is hoped that the problems to be discussed here and the solutions for them will primarily contribute to the coexistence of our country and those living in other Muslim countries.

References

 • Abdülkadir Bağdadî. Mezhepler Arasındaki Farklar. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991.
 • Ahmed b. Hanbel. el-Müsned. Thk. Şuayb Arnavud. III. Beyrut: Müessetü’r-Risale, 1999. Arıkan, Âdem. “Ebu’lKâsım el-Belhî (el-Ka’bî), Kitâbu’l-Makālât”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 11/2 (2018), 497-506.
 • Aslan, Adnan. "Batı Perspektifinden Dinî Çoğulculuk". İslam Araştırmaları Dergisi 2 (1998), 143-163.
 • Aşıkoğlu, Nevzat Y. "Hoşgörü ve Tolerans Kavramları Üzerine". MEB Din Öğretimi Dergisi 38 (1993), 41-43.
 • Ataman, Kemal. "Öteki Kavramı ve Hakikat İddiası Çerçevesinde Gruplaşmaya Bakış", Kur'an ve Toplumsal Bütünleşme (Mezhepler ve Dinî gruplar Arası İlişkiler), ed. Hayati Hökelekli ve Vejdi Bilgin (Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2015), 315-321.
 • Aydın, Mahmut. Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman Perspektifinden Dinsel Çoğulculuk ve Mutlaklık İddiaları. Ankara: Ankara Okulu Yay., 2005.
 • Bağlıoğlu, Ahmet. "Mezhepleri Anlamada İslam Ortak Paydası". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 14/1 (Haziran 2021): 148-175.
 • Bağlıoğlu, Ahmet. "Mezhepsel Çoğulculuk ve Temelleri", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15:1 (2010), 71-97.
 • Bağlıoğlu, Ahmet. “Fıtrata Uygun Din Anlayışı ve Psikolojik Yansımaları”. Uluslararası Din ve Medeniyet-I Sempozyumu. Tebliğler Kitabı - Cilt III. Elazığ: FÜİF Yayınları, 2021: 209-226.
 • Bağlıoğlu, Ahmet. “Hacı BektaşVeli'nin Din Anlayışında Mezhepler Üstü Yaklaşım”. DEÜİF Dergisi Türk Kültürünü Mayalayanlar Özel Sayısı (2021), 389-413.
 • Bağlıoğlu, Ahmet. "Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Mezhepsel Çoğulculuk", İnsan Hakları ve Din Sempozyumu. Çanakkale: On Sekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2009: 151-163.
 • Belhî, Ebu’l-Kāsım Abdullah b. Ahmed. Kitab’ul-Makālât ve mahu uyunu’l-mesâl ve’lcevâbât. Thk. Hüseyin Hansu-Racih Kurdî-Abdülhamid Kurdî. İstanbul: Kuramer-Dârü’l-feth, 2018.
 • Biçer, Ramazan. ''Küreselleşme ve Mezhep Çatışmaları''. KADER Kelâm Araştırmaları Dergisi 14/2 (Eylül 2016): 361-375.
 • Büyükkara, M. A. "Bir Bilim Dalı Olarak İslâm Mezhepleri Tarihi İle İlgili Metodolojik Problemler". İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Mes'elesi. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005.
 • Büyükkara, M. A. "Mezhepsel Uzlaşma ve Barış: Modern ve Postmodern Yaklaşımlar". Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi (2013): 109-138.
 • Çevik, Mustafa. ''Global Köyde Dinlerin Sonu mu?''. Dinî Araştırmalar 6/17 (Haziran 2003), 163-177.
 • Evkuran, Mehmet. “Çağdaş İslam Düşüncesinde “Mezhep” Krizi: Mezheplerin Dinsel/Teolojik Meşruiyeti ve Sosyolojik Anlamı Üzerine”, Kelam Araştırmaları Dergisi 13/2 (2015), 615-633.
 • Ferro, Marc. Sömürgecilik Tarihi. Çev. Muna Cedden. Ankara: İmge Kitabevi, 2001.
 • Gömbeyaz, Kadir. “73 Fırka Hadisinin Mezhepler Tarihi Kaynaklarında Fırkaların Tasnifine Etkisi”. UÜİF Dergisi 14/2 (2005), 147-160.
 • Gül, Merve. "Mezhepler Arası Ötekileştirme Karşısında Mevlânâ'nın Hoşgörü Öğretisi", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6/6 (Haziran 2019): 349-360.
 • Hakyemez, Cemil. “İtikadi Mezheplerin Görüşlerini Hadislerle Temellendirme Gayretleri”. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi II/4 (2003), 59-88.
 • Hatipoğlu, Mehmet S. "İslam'da İlk Siyasi Kavmiyetçilik: Hilafetin Kureyşliliği". A.Ü.İ.F. Dergisi XXIII (1978), 121-213.
 • Hick, John. İnançların Gökkuşağı, çev. Mahmut Aydın, (Ankara: Ankara Okulu Yay., 200), 8-17.
 • İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed. el-Fasl fi’l-mileli ve’l-ehvâi ve’n-nihal. Thk. Abdurrahman Umeyra Muhammed İbrahim Nasr. I-V. Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1996.
 • İbn Mace, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid. “Fiten”. Sünen. Thk. Muhammed Fuad Abdülbakî Riyad. Daru’l- Hadâre, 2015.
 • İsferâyinî, el-İmamü’l-Kebir Ebi’l-Muzaffer. Et-Tabsir fi’d-Din. Beyrut: Alemü’lKütüb, 1983.
 • Kaçmazoğlu, Hacı Bayram. ''Doğu-Batı Çatışması Açısından Globalleşme''. Eurasian Journal of Educational Research 6 (2002), 44-55.
 • Karaca, Mehmet. ''Farklılaşma, Bütünleşme ve Birlikte Yaşama Üzerine''. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2012), 226-238.
 • Kevserî, Muhammed Zahid. İmâm-ı Azam’ın Beş Eseri. Trc. Mustafa Öz. İstanbul: Kalem Yayıncılık, 1981.
 • Kubat, Mehmet. “73 Fırka Hadisi’ni Yeniden Düşünmek”. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3/2 (2012), 9-45.
 • Kur’an-ı Kerim Meali. Çev. Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2006.
 • Kutlu, Sönmez. Çağdaş İslamî Akımlar ve Sorunları. Ankara: Fecr Yayınları, 2011.
 • Kutlu, Sönmez. Din Anlayışında Farklılaşmalar ve Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik. Ankara: DİB Yay., 2003.
 • Kutlu, Sönmez. Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2002.
 • Malatî, Ebu’l-Huseyin. Et-Tenbih ve’r-red ala ehli’l-ehvai ve’l-bida’. Thk. Muhammed Zahid El-Kevseri. Kahire: Mektebetü’l-Ezheriye Li’t-Türas, 1993.
 • Onat, Hasan. “Ahmet Yesevi-Hacı Bektaş Veli Çizgisinde -Velayetname’nin Anlam ve Önemi Hakkında-”. Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi 3 (2010), 46-54.
 • Onat, Hasan. “Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak”. Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu İslami İlimler Dergisi (2007), 27-32.
 • Onat, Hasan. “İslam Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği / Commonality of Islam and the Truth of Sects / القاسم المشترك الإسلامي وحقيقة المذاهب”. İlahiyat Akademi 5 (Temmuz 2017): 11-36.
 • Onat, Hasan. 99 Soruda İslam Mezhepleri (Henüz yayımlanmamış eser).
 • Onat, Hasan. Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci. Ankara: Ankara Okulu Yay., 2003.
 • Özalp, Ahmet. ''Ötekileştirme: Sembolik Etkileşimci Bir Bakış''. Toplum Bilim Dergisi 8/16 (2014), 227-235.
 • Özcan, Hanifi. Maturidi'de Dini Çoğulculuk. İstanbul: Marmara Üni. İlahiyat Fak. Yay., 1999.
 • Özensel, Ertan. ''Farklılıkların Bir Arada Yaşamasında Bir Sorun Alanı Olarak Ötekinin Ötekileştirilmesi''. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 43 (2020), 369-378.
 • Rençber, Fevzi. “İslam Birliği İnşâsında Bir Engel Olarak Mezhep-Cemaat Taassubu ve Çözüm Yolları”. e- Makâlât Mezhep Araştırmaları X/1 (2017), 77-102.
 • Robbins, Stephen P. Organizational Behavior. New Jersey: Prentice Hall Inc.,2001.
 • Sarıkaya, M. Saffet. İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009.
 • Sarıkaya, M. Saffet. “Müslümanlar Arasında Fırkalaşma ve Hz. Peygamber’in Şahsında Dini Zihniyetin Yeniden Teşekkülü”. III. Kutlu Doğum Sempozyumu. Isparta: S.D.Ü. İlahiyat Fak. Yay., 2000: 101-111. Sarıkaya, M. Saffet. “Maturidi’nin Din Anlayışında Hoşgörü”, e-makâlât Mezhep Araştırmaları III/2 (Güz 2010), 145-164.
 • Şehristânî, Muhammed b. Abdülkerim b. Ebi Bekr. El-Milel ve’n-Nihal. Thk. Muhammed Seyyid Kîlânî. II. Kahire: Mektebetü Mustafa el-Bânî, 1961.
 • Şimşek, M. Şerif. Yönetim ve Organizasyon. Konya: Günay Ofset, 2002.
 • Teber, Ömer Faruk. “Bektaşî Erkânnâmelerinde Mezheplerüstü Yaklaşım”. I. Uluslararası Hacı Bektaş Sempozyumu 2 (Mayıs 2010), 659-667.
 • Tirmizî, Ebi ’İsâ Muhammed b. İsâ. “Fiten”. Sünen. Thk. Dr. Beşşar b. ’Avvad. Beyrut: Daru’l-Garbu’l-İslâmî, 1996.
 • Yılmaz, Hakan. ''Biz'lik, Öteki'lik, Ötekileştirme ve Ayrımcılık: Kamuoyundaki Algılar ve Eğilimler''. Nihai İçeriksel Rapor. İstanbul: Açık Toplum Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi, 2010.

Mezhep Çatışmaları Karşısında Bütünleştirici Yaklaşım ve Çözüm Önerileri

Year 2023, Volume: 16 Issue: 1, 220 - 255, 30.06.2023
https://doi.org/10.18403/emakalat.1279455

Abstract

İslam mezhepleri ve onların sosyal problemleri incelendiğinde, tarih boyunca meydana gelen dini oluşumların birbirlerinden farklılaşıp ötekileşmesi süreciyle karşılaşılır. Bu süreç, 19. yüzyılda “Müslümanlar niçin geri kalmıştır” sorusuna cevap olarak mezheplerin telfîki çabalarını beraberinde getirmiştir. Ancak gelişmeler, bunun da Müslümanların birlik ve beraberliğine çare olmadığını göstermiştir. Şu halde gerçek olan Müslümanların farklı görüş ve düşüncelere sahip olarak bir arada yaşamaları, mezhepsel çoğulculuğu benimsemeleri gerektiğidir. Araştırma ve yayın etiğini gözeterek kaleme aldığımız bu makalede, merhum Hasan Onat'ın literatüre kazandırdığı “İslam Ortak Paydası” kavramı ve “farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşama ideali” ve “mezhepler üstü yaklaşım” kavramları çerçevesinde meseleyi değerlendirerek, mezhep çatışmalarına karşı bütünleştirici yaklaşım ile mezhepsel çoğulculuğun parametrelerini ortaya koymaya çalışacağız. Böylece, birlik ve beraberlik şuuru ile bezenmiş mezhepler üstü bakış açısı, İslam ortak paydasında buluşma ideali ile Müslümanlar arasında sağlıklı bir bilincin geliştirilmesine katkı sağlayacak ve barışın tüm renklerine yaşama hakkı verecek kucaklayıcı düşünme biçimlerini sentezleyecektir. Burada ele alınacak problemler ve onlara yönelik çözüm önerilerinin öncelikle ülkemiz ve diğer Müslüman ülkelerde yaşayanların bir arada yaşama tecrübelerine katkı sağlayacağı ümit edilmektedir.

References

 • Abdülkadir Bağdadî. Mezhepler Arasındaki Farklar. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991.
 • Ahmed b. Hanbel. el-Müsned. Thk. Şuayb Arnavud. III. Beyrut: Müessetü’r-Risale, 1999. Arıkan, Âdem. “Ebu’lKâsım el-Belhî (el-Ka’bî), Kitâbu’l-Makālât”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 11/2 (2018), 497-506.
 • Aslan, Adnan. "Batı Perspektifinden Dinî Çoğulculuk". İslam Araştırmaları Dergisi 2 (1998), 143-163.
 • Aşıkoğlu, Nevzat Y. "Hoşgörü ve Tolerans Kavramları Üzerine". MEB Din Öğretimi Dergisi 38 (1993), 41-43.
 • Ataman, Kemal. "Öteki Kavramı ve Hakikat İddiası Çerçevesinde Gruplaşmaya Bakış", Kur'an ve Toplumsal Bütünleşme (Mezhepler ve Dinî gruplar Arası İlişkiler), ed. Hayati Hökelekli ve Vejdi Bilgin (Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2015), 315-321.
 • Aydın, Mahmut. Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman Perspektifinden Dinsel Çoğulculuk ve Mutlaklık İddiaları. Ankara: Ankara Okulu Yay., 2005.
 • Bağlıoğlu, Ahmet. "Mezhepleri Anlamada İslam Ortak Paydası". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 14/1 (Haziran 2021): 148-175.
 • Bağlıoğlu, Ahmet. "Mezhepsel Çoğulculuk ve Temelleri", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15:1 (2010), 71-97.
 • Bağlıoğlu, Ahmet. “Fıtrata Uygun Din Anlayışı ve Psikolojik Yansımaları”. Uluslararası Din ve Medeniyet-I Sempozyumu. Tebliğler Kitabı - Cilt III. Elazığ: FÜİF Yayınları, 2021: 209-226.
 • Bağlıoğlu, Ahmet. “Hacı BektaşVeli'nin Din Anlayışında Mezhepler Üstü Yaklaşım”. DEÜİF Dergisi Türk Kültürünü Mayalayanlar Özel Sayısı (2021), 389-413.
 • Bağlıoğlu, Ahmet. "Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Mezhepsel Çoğulculuk", İnsan Hakları ve Din Sempozyumu. Çanakkale: On Sekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2009: 151-163.
 • Belhî, Ebu’l-Kāsım Abdullah b. Ahmed. Kitab’ul-Makālât ve mahu uyunu’l-mesâl ve’lcevâbât. Thk. Hüseyin Hansu-Racih Kurdî-Abdülhamid Kurdî. İstanbul: Kuramer-Dârü’l-feth, 2018.
 • Biçer, Ramazan. ''Küreselleşme ve Mezhep Çatışmaları''. KADER Kelâm Araştırmaları Dergisi 14/2 (Eylül 2016): 361-375.
 • Büyükkara, M. A. "Bir Bilim Dalı Olarak İslâm Mezhepleri Tarihi İle İlgili Metodolojik Problemler". İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Mes'elesi. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005.
 • Büyükkara, M. A. "Mezhepsel Uzlaşma ve Barış: Modern ve Postmodern Yaklaşımlar". Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi (2013): 109-138.
 • Çevik, Mustafa. ''Global Köyde Dinlerin Sonu mu?''. Dinî Araştırmalar 6/17 (Haziran 2003), 163-177.
 • Evkuran, Mehmet. “Çağdaş İslam Düşüncesinde “Mezhep” Krizi: Mezheplerin Dinsel/Teolojik Meşruiyeti ve Sosyolojik Anlamı Üzerine”, Kelam Araştırmaları Dergisi 13/2 (2015), 615-633.
 • Ferro, Marc. Sömürgecilik Tarihi. Çev. Muna Cedden. Ankara: İmge Kitabevi, 2001.
 • Gömbeyaz, Kadir. “73 Fırka Hadisinin Mezhepler Tarihi Kaynaklarında Fırkaların Tasnifine Etkisi”. UÜİF Dergisi 14/2 (2005), 147-160.
 • Gül, Merve. "Mezhepler Arası Ötekileştirme Karşısında Mevlânâ'nın Hoşgörü Öğretisi", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6/6 (Haziran 2019): 349-360.
 • Hakyemez, Cemil. “İtikadi Mezheplerin Görüşlerini Hadislerle Temellendirme Gayretleri”. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi II/4 (2003), 59-88.
 • Hatipoğlu, Mehmet S. "İslam'da İlk Siyasi Kavmiyetçilik: Hilafetin Kureyşliliği". A.Ü.İ.F. Dergisi XXIII (1978), 121-213.
 • Hick, John. İnançların Gökkuşağı, çev. Mahmut Aydın, (Ankara: Ankara Okulu Yay., 200), 8-17.
 • İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed. el-Fasl fi’l-mileli ve’l-ehvâi ve’n-nihal. Thk. Abdurrahman Umeyra Muhammed İbrahim Nasr. I-V. Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1996.
 • İbn Mace, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid. “Fiten”. Sünen. Thk. Muhammed Fuad Abdülbakî Riyad. Daru’l- Hadâre, 2015.
 • İsferâyinî, el-İmamü’l-Kebir Ebi’l-Muzaffer. Et-Tabsir fi’d-Din. Beyrut: Alemü’lKütüb, 1983.
 • Kaçmazoğlu, Hacı Bayram. ''Doğu-Batı Çatışması Açısından Globalleşme''. Eurasian Journal of Educational Research 6 (2002), 44-55.
 • Karaca, Mehmet. ''Farklılaşma, Bütünleşme ve Birlikte Yaşama Üzerine''. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2012), 226-238.
 • Kevserî, Muhammed Zahid. İmâm-ı Azam’ın Beş Eseri. Trc. Mustafa Öz. İstanbul: Kalem Yayıncılık, 1981.
 • Kubat, Mehmet. “73 Fırka Hadisi’ni Yeniden Düşünmek”. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3/2 (2012), 9-45.
 • Kur’an-ı Kerim Meali. Çev. Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2006.
 • Kutlu, Sönmez. Çağdaş İslamî Akımlar ve Sorunları. Ankara: Fecr Yayınları, 2011.
 • Kutlu, Sönmez. Din Anlayışında Farklılaşmalar ve Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik. Ankara: DİB Yay., 2003.
 • Kutlu, Sönmez. Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2002.
 • Malatî, Ebu’l-Huseyin. Et-Tenbih ve’r-red ala ehli’l-ehvai ve’l-bida’. Thk. Muhammed Zahid El-Kevseri. Kahire: Mektebetü’l-Ezheriye Li’t-Türas, 1993.
 • Onat, Hasan. “Ahmet Yesevi-Hacı Bektaş Veli Çizgisinde -Velayetname’nin Anlam ve Önemi Hakkında-”. Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi 3 (2010), 46-54.
 • Onat, Hasan. “Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak”. Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu İslami İlimler Dergisi (2007), 27-32.
 • Onat, Hasan. “İslam Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği / Commonality of Islam and the Truth of Sects / القاسم المشترك الإسلامي وحقيقة المذاهب”. İlahiyat Akademi 5 (Temmuz 2017): 11-36.
 • Onat, Hasan. 99 Soruda İslam Mezhepleri (Henüz yayımlanmamış eser).
 • Onat, Hasan. Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci. Ankara: Ankara Okulu Yay., 2003.
 • Özalp, Ahmet. ''Ötekileştirme: Sembolik Etkileşimci Bir Bakış''. Toplum Bilim Dergisi 8/16 (2014), 227-235.
 • Özcan, Hanifi. Maturidi'de Dini Çoğulculuk. İstanbul: Marmara Üni. İlahiyat Fak. Yay., 1999.
 • Özensel, Ertan. ''Farklılıkların Bir Arada Yaşamasında Bir Sorun Alanı Olarak Ötekinin Ötekileştirilmesi''. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 43 (2020), 369-378.
 • Rençber, Fevzi. “İslam Birliği İnşâsında Bir Engel Olarak Mezhep-Cemaat Taassubu ve Çözüm Yolları”. e- Makâlât Mezhep Araştırmaları X/1 (2017), 77-102.
 • Robbins, Stephen P. Organizational Behavior. New Jersey: Prentice Hall Inc.,2001.
 • Sarıkaya, M. Saffet. İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009.
 • Sarıkaya, M. Saffet. “Müslümanlar Arasında Fırkalaşma ve Hz. Peygamber’in Şahsında Dini Zihniyetin Yeniden Teşekkülü”. III. Kutlu Doğum Sempozyumu. Isparta: S.D.Ü. İlahiyat Fak. Yay., 2000: 101-111. Sarıkaya, M. Saffet. “Maturidi’nin Din Anlayışında Hoşgörü”, e-makâlât Mezhep Araştırmaları III/2 (Güz 2010), 145-164.
 • Şehristânî, Muhammed b. Abdülkerim b. Ebi Bekr. El-Milel ve’n-Nihal. Thk. Muhammed Seyyid Kîlânî. II. Kahire: Mektebetü Mustafa el-Bânî, 1961.
 • Şimşek, M. Şerif. Yönetim ve Organizasyon. Konya: Günay Ofset, 2002.
 • Teber, Ömer Faruk. “Bektaşî Erkânnâmelerinde Mezheplerüstü Yaklaşım”. I. Uluslararası Hacı Bektaş Sempozyumu 2 (Mayıs 2010), 659-667.
 • Tirmizî, Ebi ’İsâ Muhammed b. İsâ. “Fiten”. Sünen. Thk. Dr. Beşşar b. ’Avvad. Beyrut: Daru’l-Garbu’l-İslâmî, 1996.
 • Yılmaz, Hakan. ''Biz'lik, Öteki'lik, Ötekileştirme ve Ayrımcılık: Kamuoyundaki Algılar ve Eğilimler''. Nihai İçeriksel Rapor. İstanbul: Açık Toplum Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi, 2010.
There are 52 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Ahmet Bağlıoğlu 0000-0001-5852-6951

Early Pub Date June 29, 2023
Publication Date June 30, 2023
Submission Date April 8, 2023
Acceptance Date June 19, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 16 Issue: 1

Cite

ISNAD Bağlıoğlu, Ahmet. “Mezhep Çatışmaları Karşısında Bütünleştirici Yaklaşım Ve Çözüm Önerileri”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 16/1 (June 2023), 220-255. https://doi.org/10.18403/emakalat.1279455.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________