Editorial
BibTex RIS Cite

Editoryal

Year 2022, Volume: 15 Issue: 1, 1 - 2, 30.06.2022
https://doi.org/10.18403/emakalat.1138159

Abstract

Esteemed Readers,
As e-Makalat Journal of Research of Islamic Sects, we are happy to meet you, our esteemed readers, with Volume 15, Issue 1.

Editörlerden

Year 2022, Volume: 15 Issue: 1, 1 - 2, 30.06.2022
https://doi.org/10.18403/emakalat.1138159

Abstract

Editörden…
e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisinin Kıymetli Okurları ve Yazarları,
Yeni bir sayı ile siz kıymetli okuyucularımızla buluşmanın öncesinde İslam Mezhepleri Tarihi ailesinin kıymetli bir üyesi olan Prof. Dr. Sıddık Korkmaz’ı (1960-2022) elim bir trafik kazasında kaybetmemiz sevenlerini ve dostlarını büyük bir keder ve hüzne boğdu. e-Makâlât’a danışman, yazar ve hakem olarak desteklerini her daim sunan, kendisinden destek talep edildiğinde yoğun çalışmaları arasında hiçbir zaman desteğini esirgemeyen hocamıza tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına, dostlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.
Bu sayımızda 8 araştırma makalesi, 1 derleme, 1 kitap tanıtım ve 1 düzeltme yazısıyla sizlerin huzurundayız. Şahin Ahmetoğlu ve Habip Demir sayının ilk makalesi olan “Ebû’l-Kâsım Abdilvâhid b. Ahmed el-Kirmânî’ye Nispet Edilen 73 Fırka Tasnifli Bir Risâle’nin Tahlil ve Tercümesi” başlıklı yazısında Kirmânî’ye nispet edilen ve “73 fırka” hadisi eksenli olarak hazırlanan risâleyi farklı yönlerden inceleyerek değerlendirmeler yapmış, ayrıca risâlenin tercümesini ve yazma nüshalarını da metnin sonuna ilave etmiştir. İhsan Timür, “Cumhuriyet Devri Türkiyesi’nde Muâviye b. Ebî Süfyan” başlıklı yazısında ise odağında Muâviye etrafındaki tartışmalarının yer aldığı 1940’lı yıllar ve sonrası Türk matbuatı üzerinden devrin din, siyaset ve tarih anlayışına ayna tutmayı amaçlamıştır. Aydın Bayram ise “Sünnî ve Şiî Makâlât Geleneğinde Zeydiyye’nin Tanıtımı: Ebu’l Hasan el-Eş’ari ve Saʿd b. Abdullah el-Kummi’nin Makâlât’ın Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım” başlıklı çalışmasında Şia içerisinden neş’et etmiş bir mezhebin hem Ehl-i Sünnet hem de Şiâ’nın otorite kabul ettiği kelam veya mezhepler tarihçileri tarafından nasıl tasvir edildiğini ortaya koymayı hedeflemiştir. Yusuf Koçak “Gnostik Bir Metin Olarak Ümmü’l-Kitâb’ın Mezhebi Aidiyetine Dair Tartışmalar”ı ele almıştır. Adullah Ömer Yavuz, “Seyfüddîn el-Âmidî’nin Mu‛tezile’ye Yönelik Eleştirileri” başlıklı yazısında Mısır-Şam bölgesinde Eş‛arîliğin Mu‛tezile’yi algılayış biçimini Seyfüddîn el-Âmidî üzerinden değerlendirmeye çalışmıştır. Metin Avcı İmam Mâtürîdî’ye göre imanda artma ve eksilme sorunu ele almış, Mehmet Hanifi Yoldaş ve Mehmet Kubat ise el-Esmâ ve’l-Ahkâm görüşleri bağlamında İbâdiyye-Mu‘tezile etkileşimini değerlendirmiştir. Halil Ocak çalışmasında Bahreyn Şiiliğini farklı yönleriyle çalışmış, Mustafa Öğe ve Kenan Ziya Taş Bir Bektaşi Abdest ve Namaz Risalesini ele almıştır.
Kıymetli Okurlar,
Akademik dergilerin olmazsa olmazlarından olan yazıları, e-Makâlat’a göndererek dergiye ilgilerini ortaya koyan yazarlarımıza, yazıların değerlendirilme sürecinde e-Makâlât’a hakem olarak destek veren kıymetli hocalarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca siz değerli okuyucularımıza; danışma ve editörler kurulu üyelerimiz ile İslam Mezhepleri Tarihi ailesinin kıymetli üyelerine de teşekkürü borç biliriz.
e-Makâlat’a gösterdiğiniz ilgi için tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle…

Editörler

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Editorial
Authors

Mehmet Saffet Sarıkaya 0000-0002-0931-6090

Rifat Türkel 0000-0003-4575-0190

Fevzi Rençber 0000-0002-5676-7871

Publication Date June 30, 2022
Submission Date June 30, 2022
Acceptance Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 15 Issue: 1

Cite

ISNAD Sarıkaya, Mehmet Saffet et al. “Editörlerden”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 15/1 (June 2022), 1-2. https://doi.org/10.18403/emakalat.1138159.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________