Research Article
BibTex RIS Cite

Prof. Dr. Hasan Onat, Though The Eyes of His Students, “A Life Dedicated to Knowledge and Humanity”

Year 2021, Volume: 14 Issue: 1, 364 - 409, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.919940

Abstract

The basic problematics of this article, "Who is Prof. Dr. Hasan Onat though the eyes of his students?" based on the question. It is aimed to determine Onat’s scientific heritage and tradition with humanitarian, educational and academic aspect, contribution to the field of history of sects, that he left to his students. The research is designed from qualitative research patterns to phenomenological approach. It is used the “Criterion sampling”. In the research, it is interviewed with 17 faculty members whose entire doctoral process was completed under the guidance of Hasan Onat. The research data has been obtained through a semi-structured interview form sent to the study group and interviews conducted via Google meets. The themes of the research are determined by encoding the qualitative data from the semi-structured interview form structurally and closed coding by content analysis. At the end of the research from the statements of their students, it has been concluded that Hasan Onat is a virtuous person who prioritises knowledge, science, thinking, research, reading and converts all to a way of life, who devotes his life to knowledge and humanity and who will always be remembered as a well academician with his speaking style, his multi-faceted knowledge.

References

 • Özdemir, Ali. Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2008.
 • Baltacı, Ali. “Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/1 (2018), 231-274.
 • Balcı, Ali. Sosyal Bilimlerde Araştırma. Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2005.
 • Bryman, Alan. Social Research Methods. Oxford UK: Oxford University Press, 2001.
 • Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, 2003.
 • Onat, Hasan vd. İslam Düşünce Ekolleri Tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları, 2007.
 • Onat, Hasan vd. Temel Dinî Bilgiler: Ders Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2002.
 • Onat, Hasan. “Bilgi, Bilim ve Bilimsel Yöntem”. İslam Bilimlerinde Yöntem. ed. Hasan Onat. 4-31. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları, 2017.
 • Onat, Hasan. “Bilgi, Bilim ve Yöntem”. İslam Bilimlerinde Yöntem. ed. Halis Albayrak. 5-26. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları, 2009.
 • Onat, Hasan. “İlahiyat Çalışmalarının Bilimselliği: Tarih Bilinci ve Süreç Algısı”. İslam Bilimlerinde Yöntem. ed. Hasan Onat. 56-112. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları, 2017.
 • Onat, Hasan. Emeviler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993.
 • Onat, Hasan. İslam Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği. İstanbul: Endülüs Yayınları, 2019.
 • Onat, Hasan. Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2003.
 • Onat, Hasan-Kutlu, Sönmez. “İslam Bilimleri”. İslam Bilimlerinde Yöntem. ed. Hasan Onat. 113-133. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları, 2017.
 • Üçok, Nuran vd. “Prof. Dr. Hasan Onat’ın Akademik Yayınları, Gazete Yazıları, Söyleşileri ve TV Programları”. Türk Yurdu Dergisi 399 (2020), 1-12.

ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN PROF. DR. HASAN ONAT “İLME VE İNSANLIĞA ADANMIŞ BİR HAYAT”

Year 2021, Volume: 14 Issue: 1, 364 - 409, 30.06.2021
https://doi.org/10.18403/emakalat.919940

Abstract

Bu makale, “Öğrencilerinin gözüyle Prof. Dr. Hasan Onat kimdir?” sorusu üzerine kurgulanmıştır. Hasan Onat’ın doktora tez danışmanlığını yaptığı öğrencilerinin ifadeleriyle insani, eğitimci ve akademik yönü, mezhepler tarihi alanına katkısı ile yetiştirdiği öğrencilerine bıraktığı bilimsel miras ve geleneğin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomonolojik yaklaşıma göre tasarlanmıştır. Çalışmadaki katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme tekniklerinden önceden belirlenen kriterlere uyan tüm katılımcıların araştırma kapsamına alındığı “ölçüt/kriter örnekleme” kullanılmıştır. Araştırmada, İslam Mezhepleri Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan 17 öğretim üyesi ile mülakat yapılmıştır. Araştırma verileri, çalışma grubuna gönderilen yarı yapılandırılmış mülakat formu ve google meet üzerinden yapılan mülakatlarla elde edilmiştir. Elde edilen nitel veriler, içerik analiziyle yapısal ve kapalı kodlama yapılarak araştırmanın temaları belirlenmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerinin ifadelerinden Hasan Onat’ın bilimselliği, düşünmeyi, araştırmayı, kitap okumayı bir yaşam biçimi haline getiren, hayatını ilme ve insanlığa adayan, arkasında herkesin yaralanabileceği çok yönlü miras bırakan ve bunlarla daima yaşayacak ve örnek alınacak erdemli bir insan, duruşuyla, konuşma üslubuyla, çok yönlü bilgi birikimiyle iyi bir akademisyen olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Özdemir, Ali. Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2008.
 • Baltacı, Ali. “Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/1 (2018), 231-274.
 • Balcı, Ali. Sosyal Bilimlerde Araştırma. Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2005.
 • Bryman, Alan. Social Research Methods. Oxford UK: Oxford University Press, 2001.
 • Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, 2003.
 • Onat, Hasan vd. İslam Düşünce Ekolleri Tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları, 2007.
 • Onat, Hasan vd. Temel Dinî Bilgiler: Ders Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2002.
 • Onat, Hasan. “Bilgi, Bilim ve Bilimsel Yöntem”. İslam Bilimlerinde Yöntem. ed. Hasan Onat. 4-31. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları, 2017.
 • Onat, Hasan. “Bilgi, Bilim ve Yöntem”. İslam Bilimlerinde Yöntem. ed. Halis Albayrak. 5-26. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları, 2009.
 • Onat, Hasan. “İlahiyat Çalışmalarının Bilimselliği: Tarih Bilinci ve Süreç Algısı”. İslam Bilimlerinde Yöntem. ed. Hasan Onat. 56-112. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları, 2017.
 • Onat, Hasan. Emeviler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993.
 • Onat, Hasan. İslam Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği. İstanbul: Endülüs Yayınları, 2019.
 • Onat, Hasan. Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2003.
 • Onat, Hasan-Kutlu, Sönmez. “İslam Bilimleri”. İslam Bilimlerinde Yöntem. ed. Hasan Onat. 113-133. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları, 2017.
 • Üçok, Nuran vd. “Prof. Dr. Hasan Onat’ın Akademik Yayınları, Gazete Yazıları, Söyleşileri ve TV Programları”. Türk Yurdu Dergisi 399 (2020), 1-12.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Recai Doğan 0000-0001-9668-4563

Publication Date June 30, 2021
Submission Date April 18, 2021
Acceptance Date June 21, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 14 Issue: 1

Cite

ISNAD Doğan, Recai. “ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN PROF. DR. HASAN ONAT ‘İLME VE İNSANLIĞA ADANMIŞ BİR HAYAT’”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 14/1 (June 2021), 364-409. https://doi.org/10.18403/emakalat.919940.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________