Research Article
BibTex RIS Cite

-

Year 2014, Volume: 7 Issue: 1, 7 - 18, 21.08.2014
https://doi.org/10.18403/emakalat.46961

Abstract

Adiyaman Alevis’ Geographical Distribution and Demographical Structure Alawis, Sunnis and other religious groups live together, unity and cooperation in Adiyaman. There was not any conflict between Alawite and Sunnite in past and today. In studies on Alawite, their geographical distribution and demographical structure must be considered. In this article, our data method based on observation and interview. Besides, demographical structure of Alawis in Adiyaman took from system of enrolled population census based on address which did by Statistic Association of Turkey in year of 2011. Finally, we tried to find Alawis number approximately in comparison with Adiyaman population

References

 • Adıyaman Valiliği, Adıyaman İl Yıllığı-1994, Ankara, Çağdaş Hizmet- ler Basım, 1994.
 • Ekrem Demir, “Kâhta’nın Kuruluşu, Gelişmesi ve Bugünkü Fonksi- yonel Özellikleri”,Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergi- si, XXIV, S. 1, 2004.
 • Evliya Çelebi, Seyahatname, haz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff, İbrahim Sezgin, İstanbul, Yapı Kredi Yayınla- rı.
 • http://www.alevîforum.com, 05-08-2011.
 • İbn Hurdazbih (300/913), El-Mesalikve'l-Memalik, çev. Murat Ağarı, İstanbul, Kitabevi, 2008.
 • İlyas Üzüm, Günümüz Alevîliği, İstanbul, İsam Yayınları, 1997.
 • Murat Gökhan Dalyan, Başlangıcından 1570 yılına Kadar Adıyaman Tarihi, Ankara, Reform Matbaası, 2007.
 • Mustafa Sucu, Adıyaman İli ve İlçeleri, Adana, Önder Matbaası, 1985.
 • Rıza Yürükoğlu, Okunacak En Büyük Kitap İnsandır: Tarihte ve Gü- nümüzde Alevîlik, İstanbul, Alev Yayınevi, 1990.
 • Solakzâde, Solak-Zâde Tarihi, haz. Vahid Çabuk, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989.

Adıyaman Alevilerinin Coğrafi Dağılımları ve Demografik Yapısı

Year 2014, Volume: 7 Issue: 1, 7 - 18, 21.08.2014
https://doi.org/10.18403/emakalat.46961

Abstract

Adıyaman yöresinde Alevîler, Sünnîler ve diğer dinî gruplar yıllarca birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yüzyıllardır bir arada yaşamışlardır. Geçmişte ve günümüzde yörede Alevî-Sünnî çekişmeleri olmamıştır. Yakın Türkiye tarihinde meydana gelen acı hadiselerinin benzeri Adıyaman'da yaşanmamıştır. Yapılacak alan araştırmalarında incelenen konu ile ilgili yapılması gerekenlerden biri, incelenecek inanç gruplarının coğrafi dağılımı ve demografik yapısının ortaya çıkarılmasıdır. Dede, talip ve sünnîlerle yaptığımız mülakatlar ve gözlem tekniği araştırmamızın veri toplama yöntemidir.  Bunun yanında çalışmamızda Adıyaman il ve ilçelerinde yaşayan Alevî topluluklarının demografik yapısı, Türkiye İstatistik Kurumu “2011 yılı” Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veri tabanından elde edilmiştir. Çalışmamızda yukarıda saydığımız veri toplama yöntemleri göz önünde bulundurularak, yörede yaşayan Alevîlerin Adıyaman nüfusuna oranı, yaklaşık olarak tespit edilmeye çalışılmıştır.

References

 • Adıyaman Valiliği, Adıyaman İl Yıllığı-1994, Ankara, Çağdaş Hizmet- ler Basım, 1994.
 • Ekrem Demir, “Kâhta’nın Kuruluşu, Gelişmesi ve Bugünkü Fonksi- yonel Özellikleri”,Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergi- si, XXIV, S. 1, 2004.
 • Evliya Çelebi, Seyahatname, haz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff, İbrahim Sezgin, İstanbul, Yapı Kredi Yayınla- rı.
 • http://www.alevîforum.com, 05-08-2011.
 • İbn Hurdazbih (300/913), El-Mesalikve'l-Memalik, çev. Murat Ağarı, İstanbul, Kitabevi, 2008.
 • İlyas Üzüm, Günümüz Alevîliği, İstanbul, İsam Yayınları, 1997.
 • Murat Gökhan Dalyan, Başlangıcından 1570 yılına Kadar Adıyaman Tarihi, Ankara, Reform Matbaası, 2007.
 • Mustafa Sucu, Adıyaman İli ve İlçeleri, Adana, Önder Matbaası, 1985.
 • Rıza Yürükoğlu, Okunacak En Büyük Kitap İnsandır: Tarihte ve Gü- nümüzde Alevîlik, İstanbul, Alev Yayınevi, 1990.
 • Solakzâde, Solak-Zâde Tarihi, haz. Vahid Çabuk, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989.
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Fevzi Rençber

Publication Date August 21, 2014
Submission Date July 14, 2013
Published in Issue Year 2014Volume: 7 Issue: 1

Cite

ISNAD Rençber, Fevzi. “Adıyaman Alevilerinin Coğrafi Dağılımları Ve Demografik Yapısı”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 7/1 (August 2014), 7-18. https://doi.org/10.18403/emakalat.46961.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________