Research Article
BibTex RIS Cite

The Place of Hazrat Hüseyin in Canknamahs

Year 2011, Volume: 4 Issue: 2, 7 - 30, 08.07.2011

Abstract

The Cenk boks are among important literary works that are always kept in the perspective of our national unity and solidarity in cultural and contemplation of the Turks. The cenk boks or canknamah with another saying take an important place in boks which mention Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin and Muhammmad Hanafi. Although the Karbala incident is cursed in all Islamic world and mentioned in literary in many ways, the canknamahs never mention it that is one of the most distressed events in History of Islam.

References

 • Çetin, İsmet, Türk Edebiyatında Hz. Ali Cenknâmeleri, Kültür Ba- kanlığı Yay., Ankara 1997.
 • Gazâvât-ı Muhammed Hanefiyye Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatip- lerinden Arındıklı Ali Hoca(Ö.2008)’nın kütüphanesinde bulun- maktadır, Müellif ve müstensih kaydı yoktur, 1-236, (188-215).
 • Gaza-yı Feth-i Kal'a-yı Hayber Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatiple- rinden Arındıklı Ali Hoca(Ö.2008)’nın kütüphanesinde bulun- maktadır, Müellif ve müstensih kaydı yoktur, 1-236, (1-37).
 • Hazâ Gazâvât-ı İmâm Hasan -Radiyallâhu 'Anhu- Rabi' İbni Mâlik Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatiplerinden Arındıklı Ali Ho- ca(Ö.2008)’nın kütüphanesinde bulunmaktadır, Müellif ve müs- tensih kaydı yoktur, 1-236, (215-226).
 • Hazâ Gazâvât-ı İmâm-ı 'Ali Kal'a-yı Berber Bâ Zümur Ateşperest Cen- gi, Elazığ Emekli İmam Hatiplerinden Arındıklı Ali Ho- ca(Ö.2008)’nın kütüphanesinde bulunmaktadır, Müellif ve müs- tensih kaydı yoktur, 1-236, (110-144).
 • Hazâ Gazavât-ı İmâm-ı 'Ali Kerremallâhu Vechehu Bâ-Ejderhâ-yı Der Mağrib Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatiplerinden Arındıklı Ali Hoca’nın kütüphanesinde bulunmaktadır, Müellif ve müstensih kaydı yoktur, 1-236, (165-188).
 • Hazâ Gazâvât-ı İmâm-ı Hüseyin -Radiyallâhu 'Anhu- Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatiplerinden Arındıklı Ali Hoca(Ö.2008)’nın kü- tüphanesinde bulunmaktadır, Müellif ve müstensih kaydı yok- tur, 1-236, (226-240).
 • Hazâ Gazâvât-ı Muhammed Hanife Bâ Gazanfer Kâfir 'Aleyhilla'ne Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatiplerinden Arındıklı Ali Ho- ca(Ö.2008)’nın kütüphanesinde bulunmaktadır, Müellif ve müs- tensih kaydı yoktur, 1-236, (144-165).
 • İbn Sa’d, Ebu Abdullah Muhammed (230/884), Tabakatü’l-Kübra, I- VIII, Beyrut 1968.
 • Kaplan, Mehmet, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar; Tip Tahlil- leri, Dergah Yay., İstanbul 1996.
 • Kocatürk, Vasfi Mahir, Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Yayınevi, Ankara 1970.
 • Mu'cizâtü'l Nebi -'Aleysi’s-selâm-Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatiple- rinden Arındıklı Ali Hoca(Ö.2008)’nın kütüphanesinde bulun- maktadır, Müellif ve müstensih kaydı yoktur, 1-236, (233-240).
 • et-Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr(310/922), Târîhu’l-Umem ve’l-Mulûk, thk., Muhammed Ebû’l-Fazl İbrâhîm, I-XI, Beyrut 1967.
 • Tarih-i Kal'a-i Kan Hazret-i 'Ali -Kerremallâhu Vechehu- Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatiplerinden Arındıklı Ali Hoca(Ö.2008)’nın kü- tüphanesinde bulunmaktadır, Müellif ve müstensih kaydı yok- tur, 1-236, (37-110).
 • el-Ya’kûbî, Ahmed b. Ebî Ya’kûb b. Ca’fer b. Vehb (292/904), Târîhu’l-el-Ya’kûbî, I-II, Beyrut 1960.

Cenknamelerde Hz. Hüseyin'in Yeri

Year 2011, Volume: 4 Issue: 2, 7 - 30, 08.07.2011

Abstract

Türk kültür ve tefekkürünün, millî birlik ve beraberlik duygusu çerçevesinde daimî kalmasını sağlayan önemli edebî eserlerimizden birisi de Cenk Kitaplarıdır. Cenk Kitapları bir başka deyişle Cenknameler içerisinde Hz Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Muhammed Hanefi'ye nispet edilenler önemli bir yer tutmaktadır. İslam dünyasında nefretle kınanan Kerbela Hâdisesinin yankıları belki de en çok kendisini Edebiyatta göstermiş olmasına rağmen, Cenknâmelerde İslam tarihinin en sıkıntılı olaylarından biri olan Kerbelâ Hâdisesi'ne göndermeler yapılmaz.

References

 • Çetin, İsmet, Türk Edebiyatında Hz. Ali Cenknâmeleri, Kültür Ba- kanlığı Yay., Ankara 1997.
 • Gazâvât-ı Muhammed Hanefiyye Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatip- lerinden Arındıklı Ali Hoca(Ö.2008)’nın kütüphanesinde bulun- maktadır, Müellif ve müstensih kaydı yoktur, 1-236, (188-215).
 • Gaza-yı Feth-i Kal'a-yı Hayber Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatiple- rinden Arındıklı Ali Hoca(Ö.2008)’nın kütüphanesinde bulun- maktadır, Müellif ve müstensih kaydı yoktur, 1-236, (1-37).
 • Hazâ Gazâvât-ı İmâm Hasan -Radiyallâhu 'Anhu- Rabi' İbni Mâlik Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatiplerinden Arındıklı Ali Ho- ca(Ö.2008)’nın kütüphanesinde bulunmaktadır, Müellif ve müs- tensih kaydı yoktur, 1-236, (215-226).
 • Hazâ Gazâvât-ı İmâm-ı 'Ali Kal'a-yı Berber Bâ Zümur Ateşperest Cen- gi, Elazığ Emekli İmam Hatiplerinden Arındıklı Ali Ho- ca(Ö.2008)’nın kütüphanesinde bulunmaktadır, Müellif ve müs- tensih kaydı yoktur, 1-236, (110-144).
 • Hazâ Gazavât-ı İmâm-ı 'Ali Kerremallâhu Vechehu Bâ-Ejderhâ-yı Der Mağrib Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatiplerinden Arındıklı Ali Hoca’nın kütüphanesinde bulunmaktadır, Müellif ve müstensih kaydı yoktur, 1-236, (165-188).
 • Hazâ Gazâvât-ı İmâm-ı Hüseyin -Radiyallâhu 'Anhu- Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatiplerinden Arındıklı Ali Hoca(Ö.2008)’nın kü- tüphanesinde bulunmaktadır, Müellif ve müstensih kaydı yok- tur, 1-236, (226-240).
 • Hazâ Gazâvât-ı Muhammed Hanife Bâ Gazanfer Kâfir 'Aleyhilla'ne Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatiplerinden Arındıklı Ali Ho- ca(Ö.2008)’nın kütüphanesinde bulunmaktadır, Müellif ve müs- tensih kaydı yoktur, 1-236, (144-165).
 • İbn Sa’d, Ebu Abdullah Muhammed (230/884), Tabakatü’l-Kübra, I- VIII, Beyrut 1968.
 • Kaplan, Mehmet, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar; Tip Tahlil- leri, Dergah Yay., İstanbul 1996.
 • Kocatürk, Vasfi Mahir, Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Yayınevi, Ankara 1970.
 • Mu'cizâtü'l Nebi -'Aleysi’s-selâm-Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatiple- rinden Arındıklı Ali Hoca(Ö.2008)’nın kütüphanesinde bulun- maktadır, Müellif ve müstensih kaydı yoktur, 1-236, (233-240).
 • et-Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr(310/922), Târîhu’l-Umem ve’l-Mulûk, thk., Muhammed Ebû’l-Fazl İbrâhîm, I-XI, Beyrut 1967.
 • Tarih-i Kal'a-i Kan Hazret-i 'Ali -Kerremallâhu Vechehu- Cengi, Elazığ Emekli İmam Hatiplerinden Arındıklı Ali Hoca(Ö.2008)’nın kü- tüphanesinde bulunmaktadır, Müellif ve müstensih kaydı yok- tur, 1-236, (37-110).
 • el-Ya’kûbî, Ahmed b. Ebî Ya’kûb b. Ca’fer b. Vehb (292/904), Târîhu’l-el-Ya’kûbî, I-II, Beyrut 1960.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Mehmet ATALAN

Publication Date July 8, 2011
Submission Date July 8, 2011
Published in Issue Year 2011Volume: 4 Issue: 2

Cite

ISNAD ATALAN, Mehmet. “Cenknamelerde Hz. Hüseyin’in Yeri”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 4/2 (December 2011), 7-30.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________