Research Article
BibTex RIS Cite

The Religious Beliefs and Lifestyles of Alewites (The Sample of Gölyaka)

Year 2010, Volume: 3 Issue: 2, 165 - 206, 20.01.2011

Abstract

Throughout many years not coming off from the agenda, every year increasing its currency and continueing, the issue of Alewite's keeping its currency up to date refers to the significance it has on the agenda of our country. Therefore, in our study entitled “Alewites Religious Beliefs and their Lifestyles”  our target was to enhance the presentation of our society's religious and social structure. On the way of this target to show how the Alewite people's religious beliefs  and lifestyles are, we developed our study in this direction. Within the results of our study, Alewite people in Gölyaka in terms of religious beliefs , worships, social and cultural lifes compared to the Understanding of Sunnis, it has been concluded that  together with some differences, generally they are the  same, at least  presenting more similar parts rather than differences.

References

 • Aktaş, Ali (2010), “Alevilerde Cem Ayini”, Aleviliğin Dünü Bugünü, (ed. Halil İbrahim Bulut), Sakarya Ün.. Projesi, Sakarya, s.401-444.
 • Bardakoğlu, Ali (2002), “Kurban”, DİA, XXVI, 436-440.
 • Buyruk (1982), İmam Cafer-i Sadık Buyruğu, (nşr. Fuat Bozkurt) Anadolu Matbaası, İstanbul.
 • Canbulat, M., İ. Karagöz, F. Karaman, İ. Paçacı, A. Gelişgen, İ. Ural (2006), Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB. Yay., Ankara.
 • Gölyaka Kaymakamlığı (1999), Dünden Bugüne Bütün Yönleriyle Gölyaka, S. Avcı Matbaası, İstanbul.
 • Karaman, Fikret ve dğr. (2006), Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB. Yay. Ankara.
 • Kaya, Haydar (1993), Alevî-Bektaşî Erkânı Evradı ve Edebiyatı, Engin Yayıncılık, İstanbul.
 • Kaleli, Lütfi (1996), Binbir Çiçek Mozaiği Alevîlik, Can Yayınları, İstanbul.
 • Korkmaz, Esat (2005), Alevîlik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
 • Kırkıncı, Mehmed (2007), Alevîlik Nedir?, Zafer Yayınları, İstanbul.
 • Makâlât (2007), “Hünkâr Hacı Bektâşî Veli: Makâlât”, Alevî-Bektâşî Klasikleri 2 Makâlât, (Hazırlayanlar: Yılmaz, A., Akkuş, M., A. Öztürk), TDV. Yay., Ankara.
 • Noyan, Bedri (1985), Bektaşîlik Alevîlik Nedir?, Doğuş Matbaacılık, Ankara.
 • Öztürk, Mustafa (2003), “Alevilerin Kur’an Tasavvuru Üzerine”, İslamiyat VI, sayı 3, s.55-70.
 • Saygı, Hakkı (2005), Soru ve Cevaplarla Alevî-Bektaşî İnancı, Cem Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Şener, Cemal (2004), Alevîlik Olayı, İstanbul.
 • Şerif, Radî (2007), Hz. Ali Nehcü’l Belâğa (Hz. Ali’nin Konuşmaları, Mektupları ve Hikmetli Sözleri), Çeviren: Adnan Demircan, Beyan Yayınları, İstanbul.
 • Üçer, Cenksu (2005), Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik, Ankara Okulu Yayınları, Ankara.
 • Üzüm, İlyas (2008), Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevîlik, İstanbul.
 • Üzüm, İlyas (2002), “Kızılbaş”, DİA, XXV, 547-557.
 • Yeşilyurt, Temel (2003), “Alevi-Bektaşiliğin İnanç Boyutu”, İslamiyat VI, sayı 3, s.13-30.
 • Yıldız, Harun (2004), Anadolu Alevîliği, Araştırma Yayınevi, Ankara.
 • Yıldız, Harun (2010), “Türkiye Aleviliğinin İnanç ve Ahlakî Değerleri”, Aleviliğin Dünü Bugünü, (ed. Halil İbrahim Bulut), Sakarya Ün.. Projesi, Sakarya, s.293-329.
 • Yıldız, Harun (2007), “Alevi-Bektaşi Geleneğinde Düşkünlük”, 2. Uluslar arası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Ankara, I-II, s.1247-1260.
 • Zelyut, Rıza (1994), Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, İstanbul.
 • Zelyut, Rıza (1998), Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, Yön Yayıncılık, İstanbul.

Düzce-Gölyaka Alevîlerinin Dinî İnanç ve Yaşantıları

Year 2010, Volume: 3 Issue: 2, 165 - 206, 20.01.2011

Abstract

Uzun yıllardır ülke gündeminden düşmeyen Alevîlik konusunun güncelliğini artırarak devam ettiriyor olması ülkemiz gerçekliğinde konunun ne derece önemli olduğunu göstermektedir. “Gölyaka Alevîlerinin Dinî İnanç ve Yaşantıları” başlıklı bu çalışmamızla toplumumuzun önemli bir parçasını oluşturan Alevilerin dinî ve sosyal yapısının tanınmasına katkıda bulunmayı hedefledik. Bu doğrultuda Gölyaka yöresinde yaşayan Alevîlerin dinî inanç ve yaşantılarını ortaya koymaya çalıştık. Çalışmamızın sonucunda, Gölyaka yöresinde yaşayan Alevîlerin dinî inanç, ibadetlerini ve sosyal, kültürel yaşantılarını Sünnî anlayışla karşılaştırdığımızda bazı farklılıklarla beraber genel manada aynı olduğu, en azından benzer yönlerinin farklı yönlerinden daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır.

References

 • Aktaş, Ali (2010), “Alevilerde Cem Ayini”, Aleviliğin Dünü Bugünü, (ed. Halil İbrahim Bulut), Sakarya Ün.. Projesi, Sakarya, s.401-444.
 • Bardakoğlu, Ali (2002), “Kurban”, DİA, XXVI, 436-440.
 • Buyruk (1982), İmam Cafer-i Sadık Buyruğu, (nşr. Fuat Bozkurt) Anadolu Matbaası, İstanbul.
 • Canbulat, M., İ. Karagöz, F. Karaman, İ. Paçacı, A. Gelişgen, İ. Ural (2006), Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB. Yay., Ankara.
 • Gölyaka Kaymakamlığı (1999), Dünden Bugüne Bütün Yönleriyle Gölyaka, S. Avcı Matbaası, İstanbul.
 • Karaman, Fikret ve dğr. (2006), Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB. Yay. Ankara.
 • Kaya, Haydar (1993), Alevî-Bektaşî Erkânı Evradı ve Edebiyatı, Engin Yayıncılık, İstanbul.
 • Kaleli, Lütfi (1996), Binbir Çiçek Mozaiği Alevîlik, Can Yayınları, İstanbul.
 • Korkmaz, Esat (2005), Alevîlik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
 • Kırkıncı, Mehmed (2007), Alevîlik Nedir?, Zafer Yayınları, İstanbul.
 • Makâlât (2007), “Hünkâr Hacı Bektâşî Veli: Makâlât”, Alevî-Bektâşî Klasikleri 2 Makâlât, (Hazırlayanlar: Yılmaz, A., Akkuş, M., A. Öztürk), TDV. Yay., Ankara.
 • Noyan, Bedri (1985), Bektaşîlik Alevîlik Nedir?, Doğuş Matbaacılık, Ankara.
 • Öztürk, Mustafa (2003), “Alevilerin Kur’an Tasavvuru Üzerine”, İslamiyat VI, sayı 3, s.55-70.
 • Saygı, Hakkı (2005), Soru ve Cevaplarla Alevî-Bektaşî İnancı, Cem Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Şener, Cemal (2004), Alevîlik Olayı, İstanbul.
 • Şerif, Radî (2007), Hz. Ali Nehcü’l Belâğa (Hz. Ali’nin Konuşmaları, Mektupları ve Hikmetli Sözleri), Çeviren: Adnan Demircan, Beyan Yayınları, İstanbul.
 • Üçer, Cenksu (2005), Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik, Ankara Okulu Yayınları, Ankara.
 • Üzüm, İlyas (2008), Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevîlik, İstanbul.
 • Üzüm, İlyas (2002), “Kızılbaş”, DİA, XXV, 547-557.
 • Yeşilyurt, Temel (2003), “Alevi-Bektaşiliğin İnanç Boyutu”, İslamiyat VI, sayı 3, s.13-30.
 • Yıldız, Harun (2004), Anadolu Alevîliği, Araştırma Yayınevi, Ankara.
 • Yıldız, Harun (2010), “Türkiye Aleviliğinin İnanç ve Ahlakî Değerleri”, Aleviliğin Dünü Bugünü, (ed. Halil İbrahim Bulut), Sakarya Ün.. Projesi, Sakarya, s.293-329.
 • Yıldız, Harun (2007), “Alevi-Bektaşi Geleneğinde Düşkünlük”, 2. Uluslar arası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Ankara, I-II, s.1247-1260.
 • Zelyut, Rıza (1994), Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, İstanbul.
 • Zelyut, Rıza (1998), Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, Yön Yayıncılık, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Halil İbrahim BULUT

Murat ÇETİN

Publication Date January 20, 2011
Submission Date October 26, 2010
Published in Issue Year 2010Volume: 3 Issue: 2

Cite

ISNAD BULUT, Halil İbrahim - ÇETİN, Murat. “Düzce-Gölyaka Alevîlerinin Dinî İnanç Ve Yaşantıları”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 3/2 (January 2011), 165-206.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________