Research Article
BibTex RIS Cite

Maturîdî And Hanafî Considerations in Hazrat Ali Canknamahs

Year 2010, Volume: 3 Issue: 1, 65 - 103, 22.07.2010

Abstract

One of the significant achievements of the Turkish culture and contemplation to ensure the national togetherness is also the Canknamah Books. Canknamahs stories about Hz. Ali come into prominence in other books. Canknamahs of Hazreti Ali takes place in significant achievements with motive and substance, event, message and strong language. The canknamahs have been desired to be spread to all parts of the society in Turkish history in order to maket hem known in folk literature. In canknamahs a religions understanding that regards all sects equally is wanted to be emphasized. That's why we can observe that in new written copies there, different ideas, polisies, scienfitic, and literry colors. This stuation can ease the writers to rewirete the groups, classes, people, ideas, and visions of the time. Apart from this, it illuminates the change in Canknamahs.

Hz. Ali Cenknamelerinde Matüridilik ve Hanefilik ile İlgili Unsurlar

Year 2010, Volume: 3 Issue: 1, 65 - 103, 22.07.2010

Abstract

Türk kültür ve tefekkürünün, millî birlik ve beraberlik duygusu çerçevesinde daimî kalmasını sağlayan önemli edebî eserlerimizden birisi de Cenk kitaplarıdır. Cenk kitapları bir başka deyişle Cenknameler içerisinde Hazret-i Ali'ye nispet edilenler önemli bir yer tutmaktadır. Hazret-i Ali Cenkleri, motif yapısı ve zenginliği, olay halkası, mesaj verme özelliği, dili ve üslübu bakımından oldukça dikkat çeken eserler arasındadır. Türk tarihindeki cenknâme geleneği halk edebiyatı eserlerinde popüler hâle getirilmek suretiyle daha geniş kitlelere mal edilmek istenmiştir. Yine Cenknâmelerde, bütün mezheplere eşit nazarla bakan bir din anlayışı öne çıkarılmak istenmiştir. Bu sebeple yeniden yazılan nüshalarda farklı siyasi, ilmi, edebi açıdan bir renk tonlamasının mevcut olduğunu görebiliriz. Bu da o dönemi yeniden yazan kişilerin etkilendiği grupların, zümrelerin, kişilerin, fikirlerin ve görüşlerin tespitini kolaylaştırabilmekte, bunun ötesinde Cenknâmelerdeki değişimleri gözler önüne sermektedir.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Mehmet ATALAN

Publication Date July 22, 2010
Submission Date July 22, 2010
Published in Issue Year 2010Volume: 3 Issue: 1

Cite

ISNAD ATALAN, Mehmet. “Hz. Ali Cenknamelerinde Matüridilik Ve Hanefilik Ile İlgili Unsurlar”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 3/1 (September 2010), 65-103.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________