Meeting Abstract
BibTex RIS Cite
Year 2008, Volume: 1 Issue: 1, 61 - 69, 20.05.2009

Abstract

HAZRETİ ALİ SEMPOZYUMU 25-25 Ekim 2007 İzmir

Year 2008, Volume: 1 Issue: 1, 61 - 69, 20.05.2009

Abstract

D.E.Ü. Ġlahiyat Fakültesi’nin, T.C. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Ġzmir Ġl Müftülüğü ve Ġzmir Ġlahiyat Fakültesi Vakfı katkılarıyla 24– 25.10.2007 tarihleri arasında düzenlediği Hazreti Ali Sempozyumu Ġzmir’de gerçekleĢtirildi. 24 Ekim ÇarĢamba günü saat 09.30’da saygı duruĢu ve Ġstiklal MarĢıyla baĢlayan sempozyumda açılıĢ konuĢmalarını D.E.Ü. Ġlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin ELMALI ve Ġzmir Ġl Müftüsü Ġbrahim ACAR yaptı. AçılıĢ paneli, altı oturum ve değerlendirme oturumundan oluĢan sempozyum, D.E.Ü. Ġlahiyat Fakültesi konferans salonunda 24 bildiriyle iki gün boyunca devam etti. Her oturum sonunda akademisyen veya Alevî-BektaĢî inanç önderlerinden bir kiĢi müzakereci olarak konuĢtu. 

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Symposium Review
Authors

Hasan BALLI

Publication Date May 20, 2009
Submission Date May 20, 2009
Published in Issue Year 2008Volume: 1 Issue: 1

Cite

ISNAD BALLI, Hasan. “HAZRETİ ALİ SEMPOZYUMU 25-25 Ekim 2007 İzmir”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 1/1 (May 2009), 61-69.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________