Review
BibTex RIS Cite

Bibliography about Imam Maturidia and Maturidism

Year 2019, Volume: 12 Issue: 2, 688 - 847, 31.12.2019
https://doi.org/10.18403/emakalat.621657

Abstract

In about 15-century-Islamic history, many Islamic
scholars who left a lot of marks from their period to our present day lived.
Imam Abu Mansur Maturidi, died in 333 A.C, is one of these Islamic scholars.
Imam Maturidi, notably himself, his students and many other scholars who
attached theirselves to him through sense of belonging of Maturidi produced
many works to understand better Imam Maturidi and belief of Maturidi. Many
books and articles have been written, many post graduate and doctorate studies
have been carried out and many panel discussions, conferences and symposiums
have been held about the belief of Maturidi and Imam Maturidi who is described
as a missing chain of Islam at the present time. Although many studies have
been carried out about the belief of Maturidi and Imam Maturidi who is
described as one of two big echols of Ahl- Al Sunnah, as much as Kutlu Sönmez
can determine, extensive  and independent bibliography study, except two
articles, have not been carried out. Studies that have been carried out concern
only books of Imam Maturidi and some works and articles published about the
belief of Maturidi and some other writings and productions, which don’t go
further than a doctorate seminar and source of studies carried out.  For
this reason, It is aimed to make an extensive and a systematic bibliography
study based on previous bibliography studies to understand better Imam Maturidi
and the belief of Maturidi which is an extensive work basin in this study. In
consequence of our research, extensive bibliography which is formed by editting
systematically many studies about Imam Maturidi and the belief of Maturidi is
offered for the benefit of researchers who are scoholarship passenger.

References

 • Ak, Ahmet. “Mâtürîdîliğin Temel Kaynakları”. İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîyye Geleneği. ed. Hülya Alper. 385-386. İstanbul: İFAV Yayınları, 2018.
 • Ak, Ahmet. Selçuklular Döneminde Maturidilik. Ankara: Yayınevi Yayın, 2009.
 • Ak, Ahmet. “Türk Dilinde Matüridilik Literatürü”, Matüridi Düşünce ve Matüridilik Literatürü, İstanbul: Önsöz Yayınları, 310-353.
 • Demir, Habip. Günümüz İran Hanefiliği ve İran’da Hanefilik-Maturidilik Çalışmaları = Contemporary Iran Hanefism and Studies on Hanefism-Maturidism in Iran. IV. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu -Hanefîlik-Mâturîdîlik-, 05-07 Mayıs 2017, II (2017): 312-324.
 • Ecer, Ahmet Vehbi. Türkiye’de Ebu Mansur Muhammed el-Maturidi ile İlgili Araştırma ve Yayınlar. Türk Kültürü XXXVIII/445 (2000): 308-314.
 • İSAM (İslâm Araştırmaları Merkezi), İlahiyat Makaleler Veri Tabanı. http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php
 • İSAM (İslâm Araştırmaları Merkezi), Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı. http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php
 • İSAM (İslâm Araştırmaları Merkezi), Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı, http://ktp.isam.org.tr/?url=makalesbv/findrecords.php
 • İSAM (İslâm Araştırmaları Merkezi). İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu Veri Tabanı. http://ktp.isam.org.tr/?url=tezilh/findrecords.php
 • Kaplan, Doğan. “Fars Dilinde Matüridilik Literatürü”. Matüridi Düşünce ve Matüridilik Literatürü, İstanbul: Önsöz Yayınları, 423-435.
 • Karabulut, Ali Rıza. “Maturidi’nin Eserleri ve Hakkında Yazılanlar”. Ebu Mansur Semerkandi Maturidi (862-944) Kongresi. 179-197. Kayseri: 1990.
 • Korkmaz, Sıddık. “Matüridilik Hakkında Batıda Yapılan Çalışmalar” Matüridi Düşünce ve Matüridilik Literatürü, İstanbul: Önsöz Yayınları, 408-422.
 • Kutlu, Sönmez. “Ebû Mansûr Maturidî ve Mâturîdî Kültür Çevresiyle İlgili Bibliyografya”. İmam Mâturîdî ve Maturidilik. Haz. Sönmez Kutlu. 441-505. Ankara: OTTO Yayınları, 2017.
 • Recep Tuzcu – M. Raşit Akpınar – Mustafa Özgen (ed). Mâtürîdî Araştırmaları –Sorunlar ve Öneriler-. İstanbul: Endülüs Yayınları, 2018.
 • Milli Saraylar Kütüphanesi.
 • Onat, Hasan. “Mâturîdî’nin Düşünce Sistemi Üzerine”, Türk Yurdu, 358, (2017) 45-50.
 • Princeton Üniversitesi'nin İslami Yazmalar Dijital Kütüphanesi.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Katalog Tarama ve e-Kitap.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane, El Yazmalar, Bibliyografyalar. http://www.mkutup.gov.tr/tr/Sayfalar/default.aspx
 • Taşcı, Özcan. “Alman Kaynaklarında Mâtürîdî ve Mâtürîdî Düşüncesi ”. İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîyye Geleneği. ed. Hülya Alper. 495. İstanbul: İFAV, 2018.
 • TBMM Kütüphanesi.
 • Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Yazma Eserler Portali.
 • Yazma Eserler Kurumu'nun transkripsiyon, tıpkıbasım ve yayınları.
 • http://koha.ekutuphane.gov.tr/
 • http://library.princeton.edu/projects/islamic/
 • http://www.ekitap.yek.gov.tr/
 • http://yazmalar.gov.tr/
 • https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/
 • https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2112
 • https://catalog.princeton.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First

İmam Mâturîdî ve Maturidilik Hakkında Bibliyografya

Year 2019, Volume: 12 Issue: 2, 688 - 847, 31.12.2019
https://doi.org/10.18403/emakalat.621657

Abstract

Yaklaşık 15 asırlık İslâm tarihinde yaşadığı çağdan günümüze
kadar iz bırakan birçok İslam âlimi gelip geçmiştir. Hicrî 333’te vefat eden
İmam Ebû Mansûr Mâturîdî de bu âlimlerden birisidir. İmam Mâturîdî başta
kendisi olmak üzere talebeleri ve kendisine Mâturîdî aidiyeti ile bağlanmış
olan birçok âlim, İmam Mâturîdî ve Maturidiliğin anlaşılması için eserler
ortaya koymuştur. Günümüzde de İslam’ın kaybolan halkası olarak nitelendirilen
İmam Mâturîdî ve Maturidilik hakkında birçok kitap, makale yazılmış, yüksek
lisans-doktora tez çalışmaları yapılmış ve birçok bilgi şöleni, panel ve
çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Ehl-i Sünnet’in iki büyük ekolünden
birisi olarak görülen Maturidilik ve İmam Ebû Mansûr Mâturîdî hakkında şu ana
kadar pek çok araştırma yapılmış olmasına rağmen, Sönmez Kutlu’nun tespit
edebildiği kadarıyla, iki makale dışında kapsamlı müstakil bir bibliyografya
çalışması yapılmamıştır. Yapılanlar ise ya sadece İmam Mâturîdî’nin eserleri ya
da Maturidilik konusunda yayımlanmış bazı eserler ve makalelerle, birkaç
yazmayı veya konuyla ilgili yapılan çalışmaların kaynakçasını ve bir doktora
seminer çalışmasını geçmeyen çalışmalardır. Bu sebeple çalışmamızda geniş bir
eser havzası olan İmam Mâturîdî ve Maturidililiği daha iyi anlayabilmek
ve yeni çalışmalara yol gösterebilmek amacıyla daha önceki bibliyografya
çalışmalarından yola çıkarak sistemli geniş bir bibliyografya çalışmasının
yapılması amaçlanmıştır. Araştırmalarımız neticesinde İmam Mâturîdî ve
Maturidilik hakkında birçok çalışmayı sistemli bir şekilde düzenleyerek
oluşturulan geniş bibliyografya, ilim yolcusu araştırmacıların istifadesine
sunulmuştur.

References

 • Ak, Ahmet. “Mâtürîdîliğin Temel Kaynakları”. İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîyye Geleneği. ed. Hülya Alper. 385-386. İstanbul: İFAV Yayınları, 2018.
 • Ak, Ahmet. Selçuklular Döneminde Maturidilik. Ankara: Yayınevi Yayın, 2009.
 • Ak, Ahmet. “Türk Dilinde Matüridilik Literatürü”, Matüridi Düşünce ve Matüridilik Literatürü, İstanbul: Önsöz Yayınları, 310-353.
 • Demir, Habip. Günümüz İran Hanefiliği ve İran’da Hanefilik-Maturidilik Çalışmaları = Contemporary Iran Hanefism and Studies on Hanefism-Maturidism in Iran. IV. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu -Hanefîlik-Mâturîdîlik-, 05-07 Mayıs 2017, II (2017): 312-324.
 • Ecer, Ahmet Vehbi. Türkiye’de Ebu Mansur Muhammed el-Maturidi ile İlgili Araştırma ve Yayınlar. Türk Kültürü XXXVIII/445 (2000): 308-314.
 • İSAM (İslâm Araştırmaları Merkezi), İlahiyat Makaleler Veri Tabanı. http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php
 • İSAM (İslâm Araştırmaları Merkezi), Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı. http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php
 • İSAM (İslâm Araştırmaları Merkezi), Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı, http://ktp.isam.org.tr/?url=makalesbv/findrecords.php
 • İSAM (İslâm Araştırmaları Merkezi). İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu Veri Tabanı. http://ktp.isam.org.tr/?url=tezilh/findrecords.php
 • Kaplan, Doğan. “Fars Dilinde Matüridilik Literatürü”. Matüridi Düşünce ve Matüridilik Literatürü, İstanbul: Önsöz Yayınları, 423-435.
 • Karabulut, Ali Rıza. “Maturidi’nin Eserleri ve Hakkında Yazılanlar”. Ebu Mansur Semerkandi Maturidi (862-944) Kongresi. 179-197. Kayseri: 1990.
 • Korkmaz, Sıddık. “Matüridilik Hakkında Batıda Yapılan Çalışmalar” Matüridi Düşünce ve Matüridilik Literatürü, İstanbul: Önsöz Yayınları, 408-422.
 • Kutlu, Sönmez. “Ebû Mansûr Maturidî ve Mâturîdî Kültür Çevresiyle İlgili Bibliyografya”. İmam Mâturîdî ve Maturidilik. Haz. Sönmez Kutlu. 441-505. Ankara: OTTO Yayınları, 2017.
 • Recep Tuzcu – M. Raşit Akpınar – Mustafa Özgen (ed). Mâtürîdî Araştırmaları –Sorunlar ve Öneriler-. İstanbul: Endülüs Yayınları, 2018.
 • Milli Saraylar Kütüphanesi.
 • Onat, Hasan. “Mâturîdî’nin Düşünce Sistemi Üzerine”, Türk Yurdu, 358, (2017) 45-50.
 • Princeton Üniversitesi'nin İslami Yazmalar Dijital Kütüphanesi.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Katalog Tarama ve e-Kitap.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane, El Yazmalar, Bibliyografyalar. http://www.mkutup.gov.tr/tr/Sayfalar/default.aspx
 • Taşcı, Özcan. “Alman Kaynaklarında Mâtürîdî ve Mâtürîdî Düşüncesi ”. İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîyye Geleneği. ed. Hülya Alper. 495. İstanbul: İFAV, 2018.
 • TBMM Kütüphanesi.
 • Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Yazma Eserler Portali.
 • Yazma Eserler Kurumu'nun transkripsiyon, tıpkıbasım ve yayınları.
 • http://koha.ekutuphane.gov.tr/
 • http://library.princeton.edu/projects/islamic/
 • http://www.ekitap.yek.gov.tr/
 • http://yazmalar.gov.tr/
 • https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/
 • https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2112
 • https://catalog.princeton.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
There are 30 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Bibliography
Authors

Ömer Faruk Teber 0000-0002-3126-3802

Ahmet Tunahan Akgün 0000-0003-2483-3974

Publication Date December 31, 2019
Submission Date September 18, 2019
Acceptance Date December 11, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 12 Issue: 2

Cite

ISNAD Teber, Ömer Faruk - Akgün, Ahmet Tunahan. “İmam Mâturîdî Ve Maturidilik Hakkında Bibliyografya”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 12/2 (December 2019), 688-847. https://doi.org/10.18403/emakalat.621657.

Cited By

İMAM MÂTURÎDÎ’NİN TE’VÎL ve HABER TEORİLERİNİN MUKAYESESİ
Turkish Academic Research Review - Türk Akademik Araştırmalar Dergisi [TARR]
Tunahan ERDOĞAN
https://doi.org/10.30622/tarr.908061

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________