Translation
BibTex RIS Cite
Year 2019, Volume: 12 Issue: 1, 180 - 187, 30.06.2019
https://doi.org/10.18403/emakalat.569555

Abstract

Bu çalışma, İran bilim
adamlarından Dr. Ali Ekber Feyyaz’ın “Tehevvolat-e Tarih-e Milel ve Nihal”
isimli makalesinin Türkçemize tercümesidir. Yazar, makalede dinler ve mezheplerden
bahseden Milel ve Nihal’in tarihi gelişimini konu edinmiştir. O, dinler ve
mezheplerle ilgili çalışmaların İslam’dan çok daha önce başladığına dikkat
çekmekte kadim Yunanlıların bu alanla ilgili çalışmalarının olduğunu
söylemektedir. Daha sonra Müslümanlar bu ilim dalına ilgi duyduğu ve bu konuda
çok sayıda eser kaleme aldığını ifade etmektedir. Özellikle Avrupa’daki
okullarda Milel ve Nihal eğitiminin gelişimine de dikkati çekmektedir. Dr. Ali
Ekber Feyyaz’ın bu makalesi Türkçeye kazandırılarak konunun ayrıntılarından
bilim âleminin faydalanması amaçlanmıştır.

References

 • el-Bağdâdî, Abdulkâhir b. Tâhir b. Muhammed (429/1037). Mezhepler Arasındaki Farklar, çev. E. R. Fığlalı, Ankara: TDV Yayınları, 1991.
 • Boullaye, H. Pinard De La. L'étude comparée des religions, Paris: Gabriel Beauchesne, 1922.
 • İbn Hazm ez-Zâhirî, el-İmâm Ebî Muhammed Ali b. Ahmed (456/1063). el-Fasl fî’l-Milel ve’l-Ehvâi ve’n-Nihal I-III, ed. Ahmed Şemseddîn, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1428/2007.
 • Jackson, W., Mezheb-i Mani.
 • en-Nevbahtî, Ebî Muhammed el-Hasan b. Musa (300/912), Fıraku’ş-Şîa. tashih Allame es-Seyyid Muhammed Sadık Bahrululum, el-Matbaatu’l-Haydariyye, Necef 1355/1936.
 • Palacios, Miguel Asin. Abenhazam de Cordoba, 2 vol, Madrid, 1928.
 • eş-Şehristânî, Muhammed b. Abdilkerîm (548/1153). el-Milel ve’n-Nihal, I-III, tsh. Ahmed Fehmî Muhammed, Beyrut trz.

Milel ve Nihal Tarihinin Gelişimi

Year 2019, Volume: 12 Issue: 1, 180 - 187, 30.06.2019
https://doi.org/10.18403/emakalat.569555

Abstract

Bu çalışma, İran bilim adamlarından Dr. Ali Ekber Feyyaz’ın “Tehevvolat-e
Tarih-e Milel ve Nihal” isimli makalesinin Türkçemize tercümesidir. Yazar,
makalede dinler ve mezheplerden bahseden Milel ve Nihal’in tarihi gelişimini
konu edinmiştir. O, dinler ve mezheplerle ilgili çalışmaların İslam’dan çok
daha önce başladığına dikkat çekmekte kadim Yunanlıların bu alanla ilgili
çalışmalarının olduğunu söylemektedir. Daha sonra Müslümanların bu ilim dalına
ilgi duyduğunu ve bu konuda çok sayıda eser kaleme aldığını ifade etmektedir.
Özellikle Avrupa’daki okullarda Milel ve Nihal eğitiminin gelişimine de dikkati
çekmektedir. Dr. Ali Ekber Feyyaz’ın bu makalesi Türkçeye kazandırılarak
konunun ayrıntılarından bilim âleminin faydalanması amaçlanmıştır.

References

 • el-Bağdâdî, Abdulkâhir b. Tâhir b. Muhammed (429/1037). Mezhepler Arasındaki Farklar, çev. E. R. Fığlalı, Ankara: TDV Yayınları, 1991.
 • Boullaye, H. Pinard De La. L'étude comparée des religions, Paris: Gabriel Beauchesne, 1922.
 • İbn Hazm ez-Zâhirî, el-İmâm Ebî Muhammed Ali b. Ahmed (456/1063). el-Fasl fî’l-Milel ve’l-Ehvâi ve’n-Nihal I-III, ed. Ahmed Şemseddîn, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1428/2007.
 • Jackson, W., Mezheb-i Mani.
 • en-Nevbahtî, Ebî Muhammed el-Hasan b. Musa (300/912), Fıraku’ş-Şîa. tashih Allame es-Seyyid Muhammed Sadık Bahrululum, el-Matbaatu’l-Haydariyye, Necef 1355/1936.
 • Palacios, Miguel Asin. Abenhazam de Cordoba, 2 vol, Madrid, 1928.
 • eş-Şehristânî, Muhammed b. Abdilkerîm (548/1153). el-Milel ve’n-Nihal, I-III, tsh. Ahmed Fehmî Muhammed, Beyrut trz.

Development of the History of Milel and Nihal

Year 2019, Volume: 12 Issue: 1, 180 - 187, 30.06.2019
https://doi.org/10.18403/emakalat.569555

Abstract

This study is translation of the Iranian scientist Phd. Ali Akber Feyyaz's
article titled “Tehevvolat-e Tarih-e Milel wa Nihal” into Turkish. The author
talked about the history and development of Milel and Nihal in terms of
religions and sects. He notes that studies on religions and denominations have
begun long before Islam, and says the Greeks are involved in this field. Later
on, Muslims are interested in this branch of science and they say that they
have received many works in this regard. Especially in the schools in Europe,
Milel and Nihal draw attention to the development of education. This article of
PhD. Ali Akbar Feyyaz is aimed to benefit the scholar from the details of the
subject by bringing it to Turkish.

References

 • el-Bağdâdî, Abdulkâhir b. Tâhir b. Muhammed (429/1037). Mezhepler Arasındaki Farklar, çev. E. R. Fığlalı, Ankara: TDV Yayınları, 1991.
 • Boullaye, H. Pinard De La. L'étude comparée des religions, Paris: Gabriel Beauchesne, 1922.
 • İbn Hazm ez-Zâhirî, el-İmâm Ebî Muhammed Ali b. Ahmed (456/1063). el-Fasl fî’l-Milel ve’l-Ehvâi ve’n-Nihal I-III, ed. Ahmed Şemseddîn, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1428/2007.
 • Jackson, W., Mezheb-i Mani.
 • en-Nevbahtî, Ebî Muhammed el-Hasan b. Musa (300/912), Fıraku’ş-Şîa. tashih Allame es-Seyyid Muhammed Sadık Bahrululum, el-Matbaatu’l-Haydariyye, Necef 1355/1936.
 • Palacios, Miguel Asin. Abenhazam de Cordoba, 2 vol, Madrid, 1928.
 • eş-Şehristânî, Muhammed b. Abdilkerîm (548/1153). el-Milel ve’n-Nihal, I-III, tsh. Ahmed Fehmî Muhammed, Beyrut trz.
There are 7 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Translations
Translators

Şahin Ahmetoğlu

Publication Date June 30, 2019
Submission Date May 23, 2019
Acceptance Date June 30, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 12 Issue: 1

Cite

ISNAD , trans.Ahmetoğlu, Şahin. “Milel Ve Nihal Tarihinin Gelişimi”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 12/1 (June 2019), 180-187. https://doi.org/10.18403/emakalat.569555.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________