Book Review
BibTex RIS Cite

Oryantalistlere Göre Alevilik ve Bektaşilik

Year 2019, Volume: 12 Issue: 1, 188 - 196, 30.06.2019
https://doi.org/10.18403/emakalat.558594

Abstract

Oryantalistlere Göre Alevilik ve Bektaşilik adlı
bu eser yukarıda bahsettiğimiz Alevilik konusun doğru, objektif ve bilimsel bir
şekilde ortaya konulması için hazırlanmıştır. Bu eseri tanıtmak büyük bir
boşluğun doldurulması açısından önem arz etmektedir. Yazar Şırnak Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepler Bölüm Başkanı Dr. Fevzi RENÇBER tarafından
kaleme alınmıştır. Kitap, içindekiler ve önsöz hariç üç bölümden oluşmaktadır. 

References

 • Rençber, Fevzi, " Adıyaman Yöresi Alevî Ocakları". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dergisi, 35(2013):159-170.
 • Rençber, Fevzi. " Alevi Geleneğinde “Cem Evinin" Tarihsel Kökeni". Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 3 (2012), cilt: XII, 547-56.
 • Rençber, Fevzi. "Alevî Ocakzâdelerin Problemleri ve Çözüm Önerileri". The Journal of Academic Social Science Studies, 3 (2013), cilt: VI, s.681-692.
 • Rençber, Fevzi. "Adıyaman Alevilerinin Coğrafi Dağılımları ve Demografik Yapısı" . e- Makâlât Mezhep Araştırmaları, 1 (2014), cilt:VII, s. 1-17.
 • Rençber, Fevzi. "Adıyaman Alevîlerinde Türbe veya Yatır Ziyareti". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 71 (2014), s. 209-220.
 • Rençber, Fevzi. "Alevî-Bektaşî Klasiklerinde Hz. Peygamber". Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu Tebliğ Kitabı " . (9-12 Nisan 2016), cilt: II, s.41-51.
 • Rençber, Fevzi. "Anadolu Aleviliğinde Görgü Cemi: Adıyaman Örneği" . Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 34 (2013),s. 197-231.
 • Rençber, Fevzi-Acat, Yaşar. "Anadolu Aleviliğinde Şecere Geleneği -Bir Ağuiçen Ocağı Örneği". Alevilik Araştırmaları Dergisi, 3 (2013), s. 175-200.
 • Rençber, Fevzi. Hak Muhammed Ali Aşkı" Adıyaman Alevîleri". Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları, 2016.
 • Rençber, Fevzi. Oryantalistlere Göre Alevilik ve Bektaşilik. Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları, 2018.
 • Rençber, Fevzi. Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevîlikte Cem ve Cem Evleri. Mardin: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2008.
 • Rençber, Fevzi. "40 Soruda Adıyaman’da Geleneksel Alevilik" Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 56 (2010): 395-405.
 • Rençber, Fevzi. " Niyazi Arslan Dede ile Adıyaman’da Alevilik Üzerine". The Journal of Academic Social Science Studies, 3 (2013), cilt: VI, s. 547-569.
 • Rençber, Fevzi. " 40 Soruda Adıyaman’da Geleneksel Alevilik". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 56 (2010), s. 395-405.
 • Rençber, Fevzi. "İslam Birliği İnşâsında Bir Engel Olarak Mezhep-Cemaat Taassubu ve Çözüm Yolları". e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 1 (2017), cilt: X, s. 77-102.
 • Rençber, Fevzi. "The Erkân of Dârdan Indirme in Alevi-Bektashi Tradition: Adıyaman Example". Contemporary Issues in Social Sciences and Humanities, (2017), s. 381-383.
 • Rençber, Fevzi. "İnanç Turizmi Bağlamında Yozgat Alevîlerinde Türbe ve Yatır Ziyareti". II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları Bildiri Kitabı, (04-6 Mayıs 2017), cilt :II, s. 269-275.
 • Rençber, Fevzi. "İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında Alevîlik Üzerine Yapılan Alan Çalışmalarının Bilim Üretimine Etkisi". e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2 (2017), cilt: X, s. 455-470.
 • Rençber, Fevzi. "İslam Mezhepleri Tarihi Dersine Yönelik Görüş ve Beklentiler (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)". e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 1 (2018), cilt: I, s. 37-72.
 • Rençber, Fevzi. "Sinop’ta Türk-İslam Medeniyetinin Sembol İsmi: Sarı Saltuk (Saltuk et- Türkî)" . Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (2018), cilt:I, s. 519-524.
 • Rençber, Fevzi-Ertaş, Kasım. "Armenian-Kızılbash Relations in Dersim in the 19th Century within the Context of Armenian Traveller Antranik’s Travel Book = Ermeni Seyyah Antranik’in Seyahatnamesi Bağlamında 19. Yüzyılda Dersim’de Ermeni-Kızılbaş İlişkileri". The Journal of Academic Social Science Studies [JASSS], 55 (2017), cilt: II, s. 225- 232.
Year 2019, Volume: 12 Issue: 1, 188 - 196, 30.06.2019
https://doi.org/10.18403/emakalat.558594

Abstract

References

 • Rençber, Fevzi, " Adıyaman Yöresi Alevî Ocakları". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dergisi, 35(2013):159-170.
 • Rençber, Fevzi. " Alevi Geleneğinde “Cem Evinin" Tarihsel Kökeni". Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 3 (2012), cilt: XII, 547-56.
 • Rençber, Fevzi. "Alevî Ocakzâdelerin Problemleri ve Çözüm Önerileri". The Journal of Academic Social Science Studies, 3 (2013), cilt: VI, s.681-692.
 • Rençber, Fevzi. "Adıyaman Alevilerinin Coğrafi Dağılımları ve Demografik Yapısı" . e- Makâlât Mezhep Araştırmaları, 1 (2014), cilt:VII, s. 1-17.
 • Rençber, Fevzi. "Adıyaman Alevîlerinde Türbe veya Yatır Ziyareti". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 71 (2014), s. 209-220.
 • Rençber, Fevzi. "Alevî-Bektaşî Klasiklerinde Hz. Peygamber". Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu Tebliğ Kitabı " . (9-12 Nisan 2016), cilt: II, s.41-51.
 • Rençber, Fevzi. "Anadolu Aleviliğinde Görgü Cemi: Adıyaman Örneği" . Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 34 (2013),s. 197-231.
 • Rençber, Fevzi-Acat, Yaşar. "Anadolu Aleviliğinde Şecere Geleneği -Bir Ağuiçen Ocağı Örneği". Alevilik Araştırmaları Dergisi, 3 (2013), s. 175-200.
 • Rençber, Fevzi. Hak Muhammed Ali Aşkı" Adıyaman Alevîleri". Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları, 2016.
 • Rençber, Fevzi. Oryantalistlere Göre Alevilik ve Bektaşilik. Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları, 2018.
 • Rençber, Fevzi. Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevîlikte Cem ve Cem Evleri. Mardin: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2008.
 • Rençber, Fevzi. "40 Soruda Adıyaman’da Geleneksel Alevilik" Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 56 (2010): 395-405.
 • Rençber, Fevzi. " Niyazi Arslan Dede ile Adıyaman’da Alevilik Üzerine". The Journal of Academic Social Science Studies, 3 (2013), cilt: VI, s. 547-569.
 • Rençber, Fevzi. " 40 Soruda Adıyaman’da Geleneksel Alevilik". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 56 (2010), s. 395-405.
 • Rençber, Fevzi. "İslam Birliği İnşâsında Bir Engel Olarak Mezhep-Cemaat Taassubu ve Çözüm Yolları". e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 1 (2017), cilt: X, s. 77-102.
 • Rençber, Fevzi. "The Erkân of Dârdan Indirme in Alevi-Bektashi Tradition: Adıyaman Example". Contemporary Issues in Social Sciences and Humanities, (2017), s. 381-383.
 • Rençber, Fevzi. "İnanç Turizmi Bağlamında Yozgat Alevîlerinde Türbe ve Yatır Ziyareti". II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları Bildiri Kitabı, (04-6 Mayıs 2017), cilt :II, s. 269-275.
 • Rençber, Fevzi. "İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında Alevîlik Üzerine Yapılan Alan Çalışmalarının Bilim Üretimine Etkisi". e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2 (2017), cilt: X, s. 455-470.
 • Rençber, Fevzi. "İslam Mezhepleri Tarihi Dersine Yönelik Görüş ve Beklentiler (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)". e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 1 (2018), cilt: I, s. 37-72.
 • Rençber, Fevzi. "Sinop’ta Türk-İslam Medeniyetinin Sembol İsmi: Sarı Saltuk (Saltuk et- Türkî)" . Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (2018), cilt:I, s. 519-524.
 • Rençber, Fevzi-Ertaş, Kasım. "Armenian-Kızılbash Relations in Dersim in the 19th Century within the Context of Armenian Traveller Antranik’s Travel Book = Ermeni Seyyah Antranik’in Seyahatnamesi Bağlamında 19. Yüzyılda Dersim’de Ermeni-Kızılbaş İlişkileri". The Journal of Academic Social Science Studies [JASSS], 55 (2017), cilt: II, s. 225- 232.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Book Review
Authors

Osman BİLEN 0000-0002-0128-5402

Publication Date June 30, 2019
Submission Date April 28, 2019
Acceptance Date June 29, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 12 Issue: 1

Cite

ISNAD BİLEN, Osman. “Oryantalistlere Göre Alevilik Ve Bektaşilik”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 12/1 (June 2019), 188-196. https://doi.org/10.18403/emakalat.558594.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________