Book Review
BibTex RIS Cite

Ebu’l-Kâsım el-Belhî (el-Ka’bî), Kitâbu’l-Makâlât

Year 2018, Volume: 11 Issue: 2, 497 - 506, 30.12.2018
https://doi.org/10.18403/emakalat.498135

Abstract

Mu‘tezile âlimlerinden Ebü’l-Kāsım
Abdullâh b. Ahmed el-Belhî el-Ka‘bî’nin (ö. 319/931) Kitâbu’l-Makâlât’ı Hüseyin
Hansu, Râcih Abdulhamîd Kurdî ve Abdulhamîd Râcih Kurdî tarafından tahkik edildi.
Kitâbu’l-Makâlât’ın tamamı ilk defa İstanbul’da bulunan Kur’an
Araştırmaları Merkez (KURAMER) tarafından 2018 yılında neşredildi. Kitabın
basım ve dağıtımı Ürdün merkezli Daru’l-Feth tarafından yapılmaktadır.

References

  • Acar, Ayşe Neslihan, Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî’nin Makâlât’ında Mutezile’yi Ele Alış Şekli, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı, Ankara 2006.Avcu, Ali, “İsmailiyye Ekolünün Mezhepler Tarihi Kaynakları”, Mezheplere Göre Klasik Kaynaklar ve Özellikleri, Editör: Halil İbrahim Bulut, İstanbul, Ensar, 2018, s. 163-192.Aykaç, Mehmet, “Hâmid b. Abbas”, DİA, c: 15, s. 459-460.Bebek, Adil, “Ka’bî”, DİA, c: 24, s. 27.Bozkurt, Nahide, “İbnü’l-Cerrâh, Ali b. Îsâ”, DİA, c: 20, s. 539-540. el-Cüşemî, el-Hâkim Ebû Sa’d el-Muhassin b. Muhammed, Nuhab min Kitâbi Cilâi’l-Ebsâr (Ahbâru eimmeti’z-Zeydiyye fî Taberistân ve Deylemân ve Cîlân, tahkik: Wilferd Madelung, Beyrut 1987, içinde 119-133).el-Eş’arî, Ebu’l-Hasan, Makâlâtü’l-İslâmiyyîn, tahkik: M. M. Abdulhamîd, Beyrut, el-Mektebetü’l-Asriyye, 1411/1990.Gömbeyaz, Kadir, İslam Literatüründe İtikâdî Fırka Tasnifleri, Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2015.el-Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Medîneti’s-Selâm (Târîhu Bağdâd), tahkik: Beşşâr Avvâd Marûf, Beyrut, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 1422/2001.el-Himyerî, Ebû Saîd Neşvân, el-Hûru’l-‘În, tahkik: Kemal Mustafa, Beyrut, Dâru el-Mektebetü’l-Yemeniyye, 1985.İbn Hacer el-Askalânî, Lisânü’l-Mîzzân, tahkik: Abdulfettah Ebû Gudde, Beyrut, Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 1423/2002.İbnü’1-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, (edit. C.J. Tornberg, Leiden E. J. Brill 1867 baskısı esas alınarak), Beyrut, Dâru Sâdır, 1386/1966.İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, tahkik: Rıza Teceddüd, Tahran, 1391/1971.el-Ka’bî, Ebu’l-Kâsım el-Belhî, Kitâbu’l-Makâlât ve maahu Uyûnu’l-Mesâil ve’l-Cevâbât, Tahkik: Hüseyin Hansu, Râcih Abdulhamîd Kurdî, Abdulhamîd Râcih Kurdî, İstanbul: KURAMER, Amman: Dâru’l-Feth, 2018.Kâdî Abdülcebbâr, Fazlü’l-iʿtizâl ve Tabakâtü’l-Muʿtezile, tahkik: Fuad Seyyid, Tunis, ed-Darü't-Tunisiyye, 1393/1974 (2. bs., Tunus, ed-Darü't-Tunisiyye; Cezair, el-Müessesetü’l-Vataniyye li’l-Kitab, 1406/1986); Beyrut, el-Mahedü’l-Almani, 1439/2017.Keskin, Mehmet, “Ehl-i Sünnet ve Mu’tezile Makâlât Geleneği: el-Eş’arî ve el-Belhî Örneği”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, sayı: 27, s. 144-165.el-Mâtürîdî, Ebû Mansûr, Kitabü’t-Tevhid (Açıklamalı Tercümesi), çev. Bekir Topaloğlu, 7.bs., İstanbul, İSAM, 2015.El Omari, Racha, The Theology of Abu l-Qasim al-Balkhi /al-Ka’bi (d. 319/931), Leiden, E.J. Brill, 2016.Özen, Şükrü, “IV. (X.) Yüzyılda Mâverâünnehir’de Ehl-i Sünnet-Mu’tezile Mücadelesi ve Bir Ehl-i Sünnet Beyannamesi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, sayı: 9, 2003, s. 49-85.es-Safedî, Salahuddin, el-Vâfî bi’l-Vefyât, tahkik: Ahmed el-Arnavud ve Türkî Mustafa, Beyrut, Dâru’l-İhyâ 1420/2000.eş-Şehristani, Ebu’l-Feth, el-Milel ve’n-nihal, tahkik: Emir Ali Mehnâ, Ali Hasan Fâ’ûr, Beyrut, Dâru’l-Marife, 1414/1993.Usta, Aydın, Şamanizmden Müslümanlığa Türklerin İslamlaşma Serüveni (Sâmânîler Devleti 874-1005), İstanbul, Yeditepe, 2007.Ümit, Mehmet, “Hazar Zeydileri ve Mutezililer”, İslâmî İlimler Dergisi, cilt: VI, sayı: 1, 2011, s. 231-254.Ümit, Mehmet, “Yemen Zeydî Devleti’nin Kurucusu Hâdî ile’l-Hak ve İtikâdî-Kelâmî Konulara İlişkin Eserleri”, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları,10:2, 2017, s. 389-433.Yâkût el-Hamevî, Mu’cemu’l-Udebâ, tahkik: İhsan Abbas, Beyrut, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 1414/1993.
Year 2018, Volume: 11 Issue: 2, 497 - 506, 30.12.2018
https://doi.org/10.18403/emakalat.498135

Abstract

References

  • Acar, Ayşe Neslihan, Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî’nin Makâlât’ında Mutezile’yi Ele Alış Şekli, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı, Ankara 2006.Avcu, Ali, “İsmailiyye Ekolünün Mezhepler Tarihi Kaynakları”, Mezheplere Göre Klasik Kaynaklar ve Özellikleri, Editör: Halil İbrahim Bulut, İstanbul, Ensar, 2018, s. 163-192.Aykaç, Mehmet, “Hâmid b. Abbas”, DİA, c: 15, s. 459-460.Bebek, Adil, “Ka’bî”, DİA, c: 24, s. 27.Bozkurt, Nahide, “İbnü’l-Cerrâh, Ali b. Îsâ”, DİA, c: 20, s. 539-540. el-Cüşemî, el-Hâkim Ebû Sa’d el-Muhassin b. Muhammed, Nuhab min Kitâbi Cilâi’l-Ebsâr (Ahbâru eimmeti’z-Zeydiyye fî Taberistân ve Deylemân ve Cîlân, tahkik: Wilferd Madelung, Beyrut 1987, içinde 119-133).el-Eş’arî, Ebu’l-Hasan, Makâlâtü’l-İslâmiyyîn, tahkik: M. M. Abdulhamîd, Beyrut, el-Mektebetü’l-Asriyye, 1411/1990.Gömbeyaz, Kadir, İslam Literatüründe İtikâdî Fırka Tasnifleri, Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2015.el-Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Medîneti’s-Selâm (Târîhu Bağdâd), tahkik: Beşşâr Avvâd Marûf, Beyrut, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 1422/2001.el-Himyerî, Ebû Saîd Neşvân, el-Hûru’l-‘În, tahkik: Kemal Mustafa, Beyrut, Dâru el-Mektebetü’l-Yemeniyye, 1985.İbn Hacer el-Askalânî, Lisânü’l-Mîzzân, tahkik: Abdulfettah Ebû Gudde, Beyrut, Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 1423/2002.İbnü’1-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, (edit. C.J. Tornberg, Leiden E. J. Brill 1867 baskısı esas alınarak), Beyrut, Dâru Sâdır, 1386/1966.İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, tahkik: Rıza Teceddüd, Tahran, 1391/1971.el-Ka’bî, Ebu’l-Kâsım el-Belhî, Kitâbu’l-Makâlât ve maahu Uyûnu’l-Mesâil ve’l-Cevâbât, Tahkik: Hüseyin Hansu, Râcih Abdulhamîd Kurdî, Abdulhamîd Râcih Kurdî, İstanbul: KURAMER, Amman: Dâru’l-Feth, 2018.Kâdî Abdülcebbâr, Fazlü’l-iʿtizâl ve Tabakâtü’l-Muʿtezile, tahkik: Fuad Seyyid, Tunis, ed-Darü't-Tunisiyye, 1393/1974 (2. bs., Tunus, ed-Darü't-Tunisiyye; Cezair, el-Müessesetü’l-Vataniyye li’l-Kitab, 1406/1986); Beyrut, el-Mahedü’l-Almani, 1439/2017.Keskin, Mehmet, “Ehl-i Sünnet ve Mu’tezile Makâlât Geleneği: el-Eş’arî ve el-Belhî Örneği”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, sayı: 27, s. 144-165.el-Mâtürîdî, Ebû Mansûr, Kitabü’t-Tevhid (Açıklamalı Tercümesi), çev. Bekir Topaloğlu, 7.bs., İstanbul, İSAM, 2015.El Omari, Racha, The Theology of Abu l-Qasim al-Balkhi /al-Ka’bi (d. 319/931), Leiden, E.J. Brill, 2016.Özen, Şükrü, “IV. (X.) Yüzyılda Mâverâünnehir’de Ehl-i Sünnet-Mu’tezile Mücadelesi ve Bir Ehl-i Sünnet Beyannamesi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, sayı: 9, 2003, s. 49-85.es-Safedî, Salahuddin, el-Vâfî bi’l-Vefyât, tahkik: Ahmed el-Arnavud ve Türkî Mustafa, Beyrut, Dâru’l-İhyâ 1420/2000.eş-Şehristani, Ebu’l-Feth, el-Milel ve’n-nihal, tahkik: Emir Ali Mehnâ, Ali Hasan Fâ’ûr, Beyrut, Dâru’l-Marife, 1414/1993.Usta, Aydın, Şamanizmden Müslümanlığa Türklerin İslamlaşma Serüveni (Sâmânîler Devleti 874-1005), İstanbul, Yeditepe, 2007.Ümit, Mehmet, “Hazar Zeydileri ve Mutezililer”, İslâmî İlimler Dergisi, cilt: VI, sayı: 1, 2011, s. 231-254.Ümit, Mehmet, “Yemen Zeydî Devleti’nin Kurucusu Hâdî ile’l-Hak ve İtikâdî-Kelâmî Konulara İlişkin Eserleri”, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları,10:2, 2017, s. 389-433.Yâkût el-Hamevî, Mu’cemu’l-Udebâ, tahkik: İhsan Abbas, Beyrut, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 1414/1993.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Book Review
Authors

Adem Arıkan 0000-0001-6881-9301

Publication Date December 30, 2018
Submission Date December 17, 2018
Acceptance Date December 20, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 11 Issue: 2

Cite

ISNAD Arıkan, Adem. “Ebu’l-Kâsım El-Belhî (el-Ka’bî), Kitâbu’l-Makâlât”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 11/2 (December 2018), 497-506. https://doi.org/10.18403/emakalat.498135.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________