Bibliography
BibTex RIS Cite

İhtilâfu'l-Fukahâ Eserleri Üzerine İnceleme

Year 2018, Volume: 11 Issue: 2, 471 - 484, 30.12.2018
https://doi.org/10.18403/emakalat.467508

Abstract

Bu
makalede, İhtilâfu’l Fukahâ eserlerinin tarihi, literatürü ve sistemleşme
sürecine yer verilmiştir. Hilâf ilminin tarihi hakkındaki bilgiler, Ferhat
Koca’nın tercüme ettiği Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi ve
Şükrü Özen’in yazmış olduğu Diyanet İslam Ansiklopedisi “Hilâf” maddesi esas
alınarak düzenlenmiştir. Tarihi süreçte, ihtilafa dair eserlerin sistemleşme
sürecini görebilmek için dört eser incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. 
Çalışmamızda incelemiş olduğumuz eserler:Tahâvî (ö. 321), İhtilâfu’l-Ulemâ                                                                                                     Taberî (ö. 310), İhtilâfu’l-FukahâDebûsî (ö. 430), Kitâbu Te’sîsi’n-Nazarİbn Rüşd (ö. 595), Bidâyetü’l-Müçtehid ve’n-Nihâyeti’l-Muktesıd

References

 • Debûsî (ö. 430), Ebû Zeyd Abdullah b. Ömer b. Îsâ. Kitâbu Te’sîsi’n-Nazar. Mısır: Matbaatu’l-Arabiyye, b.t.y.
 • _________________. Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi. trc. Ferhat Koca. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2009.
 • Taberî (ö. 310), Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr. Kitâbu’l-İhtilâfi’l-Fukahâ (Kitâbu’l-Cihâd, Kitâbu’l-Cizye ve Ahkâmu’l-Muhâribîn). nşr. Yûsuf Şaht. Leiden, 1933.
 • Tahâvî (ö. 321), Ebu Ca’fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme. Muhtasaru İhtilâfi’l-Ulemâ. thk. Ebû Bekr Ahmed b. Ali el-Cassâs er-Râzî. Beyrut: Dâru’l-Beşâiru’l-İslâmiyye, 1996.
 • İbn Rüşd (ö. 321), Ebû’l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî el-Endülüsî. Bidâyetü’l-Müçtehid ve’n-Nihâyeti’l-Muktesıd. Mısır: Matbaatu’l-Cemâliyye, 1329.
 • Özen, Şükrü. “Hilâf”, Diyanet İslam Ansiklopedisi. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998. 17: 527-538
Year 2018, Volume: 11 Issue: 2, 471 - 484, 30.12.2018
https://doi.org/10.18403/emakalat.467508

Abstract

References

 • Debûsî (ö. 430), Ebû Zeyd Abdullah b. Ömer b. Îsâ. Kitâbu Te’sîsi’n-Nazar. Mısır: Matbaatu’l-Arabiyye, b.t.y.
 • _________________. Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi. trc. Ferhat Koca. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2009.
 • Taberî (ö. 310), Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr. Kitâbu’l-İhtilâfi’l-Fukahâ (Kitâbu’l-Cihâd, Kitâbu’l-Cizye ve Ahkâmu’l-Muhâribîn). nşr. Yûsuf Şaht. Leiden, 1933.
 • Tahâvî (ö. 321), Ebu Ca’fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme. Muhtasaru İhtilâfi’l-Ulemâ. thk. Ebû Bekr Ahmed b. Ali el-Cassâs er-Râzî. Beyrut: Dâru’l-Beşâiru’l-İslâmiyye, 1996.
 • İbn Rüşd (ö. 321), Ebû’l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî el-Endülüsî. Bidâyetü’l-Müçtehid ve’n-Nihâyeti’l-Muktesıd. Mısır: Matbaatu’l-Cemâliyye, 1329.
 • Özen, Şükrü. “Hilâf”, Diyanet İslam Ansiklopedisi. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998. 17: 527-538
There are 6 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Research Notes
Authors

Esma Çubukcu 0000-0002-8767-2066

Publication Date December 30, 2018
Submission Date October 5, 2018
Acceptance Date December 3, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 11 Issue: 2

Cite

ISNAD Çubukcu, Esma. “İhtilâfu’l-Fukahâ Eserleri Üzerine İnceleme”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 11/2 (December 2018), 471-484. https://doi.org/10.18403/emakalat.467508.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________