Year 2018, Volume 11 , Issue 1, Pages 37 - 72 2018-06-30

İslam Mezhepleri Tarihi Dersine Yönelik Görüş ve Beklentiler (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)
Views and Expectations to the Course of History Islamic Sects (Sirnak University Faculty of Theology Sample)

Fevzi RENÇBER [1]


Osmanlıdan günümüze medreselerde ve İlahiyat Fakültelerinde İslam Mezhepleri Tarihi dersi geçmişe, günümüze ve geleceğe bakan yönleriyle ilahiyat eğitim ve öğretim geleneği içinde olmazsa olmazlar içinde yer almaktadır. Makalemizde İlahiyat Fakültelerinde İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında okutulan Çağdaş İslam Akımları ve Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik derslerinin anlam ve önemini konunun muhatapları öğrencilerden topladığımız veriler ışığında incelemeyi ve ulaşılacak bulguları tartışmaya açmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda çalışmamızda ilk olarak İslam Mezhepleri Tarihi dersinin medrese geleneğinden İlahiyat Fakültelerine kadar kısa tarihçesi ele alınmış, daha sonra 2008 yılından beri öğrenci almakta olup, on yıllık geçmişe sahip olan Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki öğrencilerin tutumları üzerinden İslam Mezhepleri Tarihi eğitiminin dünü, bugünü ve geleceği üzerine tespit ve önerilerde bulunulmuştur. Çalışmamızda 2016-2017 eğitim-öğretim yılında cinsiyet ve yaş farkı gözetilmeksizin İslam Mezhepleri Tarihi dersi alan toplamda 155 öğrenci üzerinde anket çalışması uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Bunun yanında İslam Mezhepleri Tarihi dersinin teorik yönünün pratik hayattaki tesiri, yani birlikte yaşamaya katkısı değerlendirilmiştir.

The history of Islamic sects is included in lessons which are taught under various names from Ottoman times, in daily madrasahs and theology faculties till this time. The history of Islamic sects is within the tradition of theology education and teaching in terms of past, present and future perspective ways. So it is indispensable in this discipline. That’s why we aim at meaning and the issues of the importance of Alevî-Bektashi course in Turkey views and open discussion in our article in the light of the data we have collected from the students who are adressees the course of History Islamic Sects which is taught in the Department of Contemporary Islamic Movements and discussed the findings which we have obtained from students. In this respect, firstly, we dealt with the brief the history course of Islamic Sects from the Madrasa tradition to Theology Faculties. After that, since 2008 the theology faculty which has admitted students, it has been recommended and detected the history of Islamic sects on the theology faculty students’ attitudes and the past, today and future of the history of Islamic sects. In our study, a questionnaire was applied to a total of 155 students who took the history lessons of Islamic sects regardless of gender and age difference during the 2016-2017 academic year and the results were evaluated. At the same time, the contribution of the theoretica lcourse of the history of Islamic sects to the practical effect of the theoretical orientation, namely co-habitation, has been assessed

 • Arıkan, Adem. “Dârülfunûn İlahiyat Fakültesi’nde İslam Mezhepleri Tarihi ve Yusuf Ziya Yörükân’ın Alana Katkıları”. Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi. 2011, s. 11-12, s. 85-87.
 • Aydınlı, Osman. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı. Çorum: Hitit Kitap Yayınevi, 2008.
 • Bozkuş, Metin. Sivas Alevîliği. Isparta: Fakülte Kitabevi, 2006.
 • Bulut, Halil İbrahim. İslam Mezhepleri Tarihi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2016.
 • Büyükkara, Mehmet Ali. Çağdaş İslami Akımlar. İstanbul: Klasik, 2015.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi. Günümüz İslam Mezhepleri. İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı, 2014.
 • Gören Teymur, Sumeyra. “Lise Öğrencilerinin Mezhep Algısının Din Anlayışında Değişim Sürecine Etkisi (İstanbul Anadolu Yakası Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, 2015.
 • Kesgin, Salih. “İlahiyat Fakültelerinde Hadis Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını: Tespit ve Teklifler”. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi. 2016, cilt: XVI, S: 1, s. 9-45.
 • Kubat, Mehmet. İslam Mezhepleri Tarihi. İstanbul: Kitap Dünyası, 2014.
 • Kutlu, Sönmez. Çağdaş İslami Akımlar ve Sorunları. Ankara: Fecr Yayınları, 2008.
 • Kutlu, Sönmez. Mezhepler Tarihine Giriş. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi, 2008.
 • Onat, Hasan. Kutlu, Sönmez. İslam Mezhepleri Tarihi: El Kitabı. Ankara : Grafiker Yayınları, 2012.
 • Öz, Mustafa. Başlangıçtan Günümüze İslâm Mezhepleri Tarihi. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2011.
 • Sarıkaya, Mehmet Saffet. “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde İslâm Mezhepleri Tarihi Eğitimi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2000, S. 7, s. 74.
 • Sarıkaya, Mehmet Saffet. İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2017.
 • Üçer, Cenksu. Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2005.
 • Yıldız, Harun. Anadolu Alevîliği Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2014.
Primary Language tr
Subjects Religion
Published Date Bahar 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5676-7871
Author: Fevzi RENÇBER (Primary Author)
Institution: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

ISNAD Rençber, Fevzi . "İslam Mezhepleri Tarihi Dersine Yönelik Görüş ve Beklentiler (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 11 / 1 (June 2018): 37-72 . https://doi.org/10.18403/emakalat.425763