Research Article
BibTex RIS Cite

Views and Expectations to the Course of History Islamic Sects (Sirnak University Faculty of Theology Sample)

Year 2018, Volume: 11 Issue: 1, 37 - 72, 30.06.2018
https://doi.org/10.18403/emakalat.425763

Abstract

The history of Islamic sects is included in lessons
which are taught under various names from Ottoman times, in daily madrasahs and
theology faculties till this time. The history of Islamic sects is within the
tradition of theology education and teaching in terms of past, present and
future perspective ways. So it is indispensable in this discipline. That’s why
we aim at meaning and the issues of the importance of Alevî-Bektashi course in
Turkey views and open discussion in our article in the light of the data we
have collected from the students who are adressees the course of History
Islamic Sects which is taught in the Department of Contemporary Islamic Movements
and discussed the findings which we have obtained from students. In this
respect, firstly, we dealt with the brief the history course of Islamic Sects
from the Madrasa tradition to Theology Faculties. After that, since 2008 the
theology faculty which has admitted students, it has been recommended and
detected the history of Islamic sects on the theology faculty students’
attitudes and the past, today and future of the history of Islamic sects. In
our study, a questionnaire was applied to a total of 155 students who took the history
lessons of Islamic sects regardless of gender and age difference during the
2016-2017 academic year and the results were evaluated. At the same time, the
contribution of the theoretica lcourse of the history of Islamic sects to the
practical effect of the theoretical orientation, namely co-habitation, has been
assessed

References

 • Arıkan, Adem. “Dârülfunûn İlahiyat Fakültesi’nde İslam Mezhepleri Tarihi ve Yusuf Ziya Yörükân’ın Alana Katkıları”. Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi. 2011, s. 11-12, s. 85-87.
 • Aydınlı, Osman. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı. Çorum: Hitit Kitap Yayınevi, 2008.
 • Bozkuş, Metin. Sivas Alevîliği. Isparta: Fakülte Kitabevi, 2006.
 • Bulut, Halil İbrahim. İslam Mezhepleri Tarihi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2016.
 • Büyükkara, Mehmet Ali. Çağdaş İslami Akımlar. İstanbul: Klasik, 2015.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi. Günümüz İslam Mezhepleri. İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı, 2014.
 • Gören Teymur, Sumeyra. “Lise Öğrencilerinin Mezhep Algısının Din Anlayışında Değişim Sürecine Etkisi (İstanbul Anadolu Yakası Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, 2015.
 • Kesgin, Salih. “İlahiyat Fakültelerinde Hadis Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını: Tespit ve Teklifler”. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi. 2016, cilt: XVI, S: 1, s. 9-45.
 • Kubat, Mehmet. İslam Mezhepleri Tarihi. İstanbul: Kitap Dünyası, 2014.
 • Kutlu, Sönmez. Çağdaş İslami Akımlar ve Sorunları. Ankara: Fecr Yayınları, 2008.
 • Kutlu, Sönmez. Mezhepler Tarihine Giriş. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi, 2008.
 • Onat, Hasan. Kutlu, Sönmez. İslam Mezhepleri Tarihi: El Kitabı. Ankara : Grafiker Yayınları, 2012.
 • Öz, Mustafa. Başlangıçtan Günümüze İslâm Mezhepleri Tarihi. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2011.
 • Sarıkaya, Mehmet Saffet. “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde İslâm Mezhepleri Tarihi Eğitimi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2000, S. 7, s. 74.
 • Sarıkaya, Mehmet Saffet. İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2017.
 • Üçer, Cenksu. Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2005.
 • Yıldız, Harun. Anadolu Alevîliği Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2014.

İslam Mezhepleri Tarihi Dersine Yönelik Görüş ve Beklentiler (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)

Year 2018, Volume: 11 Issue: 1, 37 - 72, 30.06.2018
https://doi.org/10.18403/emakalat.425763

Abstract

Osmanlıdan günümüze
medreselerde ve İlahiyat Fakültelerinde İslam Mezhepleri Tarihi dersi geçmişe,
günümüze ve geleceğe bakan yönleriyle ilahiyat eğitim ve öğretim geleneği
içinde olmazsa olmazlar içinde yer almaktadır. Makalemizde İlahiyat
Fakültelerinde İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında okutulan Çağdaş İslam
Akımları ve Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik derslerinin anlam ve önemini konunun
muhatapları öğrencilerden topladığımız veriler ışığında incelemeyi ve ulaşılacak
bulguları tartışmaya açmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda çalışmamızda ilk
olarak İslam Mezhepleri Tarihi dersinin medrese geleneğinden İlahiyat
Fakültelerine kadar kısa tarihçesi ele alınmış, daha sonra 2008 yılından beri
öğrenci almakta olup, on yıllık geçmişe sahip olan Şırnak Üniversitesi İlahiyat
Fakültesindeki öğrencilerin tutumları üzerinden İslam Mezhepleri Tarihi eğitiminin
dünü, bugünü ve geleceği üzerine tespit ve önerilerde bulunulmuştur.
Çalışmamızda 2016-2017 eğitim-öğretim yılında cinsiyet ve yaş farkı
gözetilmeksizin İslam Mezhepleri Tarihi dersi alan toplamda 155 öğrenci
üzerinde anket çalışması uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Bunun
yanında İslam Mezhepleri Tarihi dersinin teorik yönünün pratik hayattaki tesiri,
yani birlikte yaşamaya katkısı değerlendirilmiştir.

References

 • Arıkan, Adem. “Dârülfunûn İlahiyat Fakültesi’nde İslam Mezhepleri Tarihi ve Yusuf Ziya Yörükân’ın Alana Katkıları”. Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi. 2011, s. 11-12, s. 85-87.
 • Aydınlı, Osman. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı. Çorum: Hitit Kitap Yayınevi, 2008.
 • Bozkuş, Metin. Sivas Alevîliği. Isparta: Fakülte Kitabevi, 2006.
 • Bulut, Halil İbrahim. İslam Mezhepleri Tarihi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2016.
 • Büyükkara, Mehmet Ali. Çağdaş İslami Akımlar. İstanbul: Klasik, 2015.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi. Günümüz İslam Mezhepleri. İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı, 2014.
 • Gören Teymur, Sumeyra. “Lise Öğrencilerinin Mezhep Algısının Din Anlayışında Değişim Sürecine Etkisi (İstanbul Anadolu Yakası Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, 2015.
 • Kesgin, Salih. “İlahiyat Fakültelerinde Hadis Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını: Tespit ve Teklifler”. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi. 2016, cilt: XVI, S: 1, s. 9-45.
 • Kubat, Mehmet. İslam Mezhepleri Tarihi. İstanbul: Kitap Dünyası, 2014.
 • Kutlu, Sönmez. Çağdaş İslami Akımlar ve Sorunları. Ankara: Fecr Yayınları, 2008.
 • Kutlu, Sönmez. Mezhepler Tarihine Giriş. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi, 2008.
 • Onat, Hasan. Kutlu, Sönmez. İslam Mezhepleri Tarihi: El Kitabı. Ankara : Grafiker Yayınları, 2012.
 • Öz, Mustafa. Başlangıçtan Günümüze İslâm Mezhepleri Tarihi. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2011.
 • Sarıkaya, Mehmet Saffet. “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde İslâm Mezhepleri Tarihi Eğitimi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2000, S. 7, s. 74.
 • Sarıkaya, Mehmet Saffet. İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2017.
 • Üçer, Cenksu. Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2005.
 • Yıldız, Harun. Anadolu Alevîliği Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2014.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Fevzi Rençber 0000-0002-5676-7871

Publication Date June 30, 2018
Submission Date May 21, 2018
Acceptance Date June 29, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 11 Issue: 1

Cite

ISNAD Rençber, Fevzi. “İslam Mezhepleri Tarihi Dersine Yönelik Görüş Ve Beklentiler (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 11/1 (June 2018), 37-72. https://doi.org/10.18403/emakalat.425763.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________