Research Article
BibTex RIS Cite

Medyatik Mezhepler Tarihi Yazıcılığı Taha Akyol Örneği

Year 2015, Volume: 8 Issue: 1, 53 - 85, 31.01.2016
https://doi.org/10.18403/emakalat.36587

Abstract

Makalede Taha Akyol’un Hâricîlik ve Şîa adlı kitabının Haricîlik ile ilgili birinci bölümü incelenecektir. Amacımız Taha Akyol’un Haricîlikle ilgili fikirlerini yargılamak ya da yanlışlamak değil eserinde kullandığı medyatik yazım üslubunu anlamaya çalışmaktır. Medyatik mezhepler tarihi yazıcılığı diye geleneksel bir yazım biçimi olmamakla birlikte teknolojik gelişimin sağladığı imkânlar ölçüsünde gelecekte sıkça kullanılması muhtemel bir yöntem olarak görülmektedir. Medyatik anlatımın geleneksel anlatıma göre hem ikna gücü çok fazla hem de etki alanı daha geniştir. Ayrıca geleneksel kaynakları okuma ve anlama sürecinde karşımıza çıkan sıkıcılık medyatik tarzda adeta eğlenceye dönüşür. Medyatik mezhepler tarihi yazıcılığı gücünü okuyucuyu kendisine bağlayan bu cezp edici yanından almaktadır.

References

 • Abdulmecid b. Hamdi, el-Medarisu’l-Kelamiyye bi İfrikiyye ila Zuhu- ri’l-Eş’ariyye, Tunus 1986.
 • Bağdadî, Abdulkahir b. Tâhir b. Muhammed, el-Fark Beyne’l-Firak, (thk. Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd) Beyrut 1990.
 • Başarslan, Suzan, “Medya İntiharların Artışında Ne Kadar Etkili” ss. 9-11, www.derindüşünce.org
 • Câbir bin Zeyd, Resâil İmam Câbir b. Zeyd,(thk. Ferhât b. Alȋ Ca’birȋ) Sȋb, 2014.
 • Çağatay, Neşet; Çubukçu, İbrahim Agâh, İslam Mezhepleri Tarihi, İlahiyat Fakültesi Yayınları Ankara, trz.
 • Dercîni, Ebi’l-Abbâs Ahmed b. Saȋd, Kitâb Tabakâti’l-Maşâyih bi’l- Magrib, (thk, İbrahim Tallay) c.II, Beyrut 1974.
 • Ezkevî, Serhân b. Saîd, Keşfu’l-Gummeti’l Câmi’ li Ahbâri’l- Ümmeti, Oman 2012, cilt, IV.
 • Eş’arî, Makâlâtu’l-İslamiyyîn ve’htilâfu’l-Musallîn, (thk. Hellmut Rit- ter) Wiesbaden 1980.
 • Günay, Rafet, “Medyanın insanlar Üzerindeki Olumsuz Etkileri” , www.derindüşünce.org
 • el-Hâdȋ, Seyf b. Sâlim, el-İbâziye ve’l-Malikiyye, C. I, byy, 2011.
 • Halȋfât, Avaz Muhammed, Neş’etü’l-Hareketi’l-İbâziye, Daru’l- Hik- me, London, 2007
 • İbn Kesîr, el-Bidaye ve’n-Nihaye, ( Çev. Mehmet Keskin) İstanbul 1994.
 • İbn Teymiyye, Takiyyüddîn Ahmed b. Abdi’l-Hâlim, Minhâcü’s- Sünneti’n-Nebeviyye fî Nakzı Kelâmi’ş-Şîa ve’l-Kaderiyye, (thk. Muhammed Reşâd Sâlim), 1986, cilt V, byy. 1986. el- İzkevȋ, Serhân b. Saȋd, Keşfu’l-Gumme,, (thk. Muhammed Habȋb Salih, Mahmud b. Mubarek es-Selȋmȋ) c. IV, Saltanat-ı Uman 2012.
 • Kejanlıoğlu, Beybin.” BİA Yerel Medya Eğitim Programı” trz. Ankara.
 • Mikail, el-Nur, KGB Albaylığından Devlet Başkanlığına, Putin Dö- nemi Rusya, İstanbul 2007.
 • el-Mugirrȋ, Ebu’l-Abbas Ahmed, Nefhu’t-Tȋb, C. IV, Beyrut trz.
 • Nalçaoğlu, Halil, Medya ve Toplum, Ips İletişim Vakfı Yayınları, İst. 2003.
 • en-Nâmȋ, Amr Halife, Dirâsât ani’l-İbâziyye, byy, trz.
 • Necip Fazıl, İlim Beldesinin Kapısı Hz. Ali, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul trz.
 • Onat, Hasan, Kutlu, Sönmez, (editör) İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Onat, Hasan; Ateş, Orhan, “Haricilik” kısmı, Ankara 2012.
 • Refref, Zeytin, İran’a Nasıl Bakmalı, Ankara- 1986.
 • Richard Maxwell: Herbert Schiller (Critical Media Studies), Rowman 1993.
 • Watt, W. Montgomery, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (Çev. Ethem Ruhi Fığlalı, Ankara 2010.
 • Yusuf, Cevdet Abdulkerim, Alkâtu’l-Hariciyyeti Lidevleti’r- Rüstemiyye, Cezayir 1984.
 • Yıldız Harun, Kendi Kaynaklarından Haricilik, Ankara 2010.
Year 2015, Volume: 8 Issue: 1, 53 - 85, 31.01.2016
https://doi.org/10.18403/emakalat.36587

Abstract

References

 • Abdulmecid b. Hamdi, el-Medarisu’l-Kelamiyye bi İfrikiyye ila Zuhu- ri’l-Eş’ariyye, Tunus 1986.
 • Bağdadî, Abdulkahir b. Tâhir b. Muhammed, el-Fark Beyne’l-Firak, (thk. Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd) Beyrut 1990.
 • Başarslan, Suzan, “Medya İntiharların Artışında Ne Kadar Etkili” ss. 9-11, www.derindüşünce.org
 • Câbir bin Zeyd, Resâil İmam Câbir b. Zeyd,(thk. Ferhât b. Alȋ Ca’birȋ) Sȋb, 2014.
 • Çağatay, Neşet; Çubukçu, İbrahim Agâh, İslam Mezhepleri Tarihi, İlahiyat Fakültesi Yayınları Ankara, trz.
 • Dercîni, Ebi’l-Abbâs Ahmed b. Saȋd, Kitâb Tabakâti’l-Maşâyih bi’l- Magrib, (thk, İbrahim Tallay) c.II, Beyrut 1974.
 • Ezkevî, Serhân b. Saîd, Keşfu’l-Gummeti’l Câmi’ li Ahbâri’l- Ümmeti, Oman 2012, cilt, IV.
 • Eş’arî, Makâlâtu’l-İslamiyyîn ve’htilâfu’l-Musallîn, (thk. Hellmut Rit- ter) Wiesbaden 1980.
 • Günay, Rafet, “Medyanın insanlar Üzerindeki Olumsuz Etkileri” , www.derindüşünce.org
 • el-Hâdȋ, Seyf b. Sâlim, el-İbâziye ve’l-Malikiyye, C. I, byy, 2011.
 • Halȋfât, Avaz Muhammed, Neş’etü’l-Hareketi’l-İbâziye, Daru’l- Hik- me, London, 2007
 • İbn Kesîr, el-Bidaye ve’n-Nihaye, ( Çev. Mehmet Keskin) İstanbul 1994.
 • İbn Teymiyye, Takiyyüddîn Ahmed b. Abdi’l-Hâlim, Minhâcü’s- Sünneti’n-Nebeviyye fî Nakzı Kelâmi’ş-Şîa ve’l-Kaderiyye, (thk. Muhammed Reşâd Sâlim), 1986, cilt V, byy. 1986. el- İzkevȋ, Serhân b. Saȋd, Keşfu’l-Gumme,, (thk. Muhammed Habȋb Salih, Mahmud b. Mubarek es-Selȋmȋ) c. IV, Saltanat-ı Uman 2012.
 • Kejanlıoğlu, Beybin.” BİA Yerel Medya Eğitim Programı” trz. Ankara.
 • Mikail, el-Nur, KGB Albaylığından Devlet Başkanlığına, Putin Dö- nemi Rusya, İstanbul 2007.
 • el-Mugirrȋ, Ebu’l-Abbas Ahmed, Nefhu’t-Tȋb, C. IV, Beyrut trz.
 • Nalçaoğlu, Halil, Medya ve Toplum, Ips İletişim Vakfı Yayınları, İst. 2003.
 • en-Nâmȋ, Amr Halife, Dirâsât ani’l-İbâziyye, byy, trz.
 • Necip Fazıl, İlim Beldesinin Kapısı Hz. Ali, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul trz.
 • Onat, Hasan, Kutlu, Sönmez, (editör) İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Onat, Hasan; Ateş, Orhan, “Haricilik” kısmı, Ankara 2012.
 • Refref, Zeytin, İran’a Nasıl Bakmalı, Ankara- 1986.
 • Richard Maxwell: Herbert Schiller (Critical Media Studies), Rowman 1993.
 • Watt, W. Montgomery, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (Çev. Ethem Ruhi Fığlalı, Ankara 2010.
 • Yusuf, Cevdet Abdulkerim, Alkâtu’l-Hariciyyeti Lidevleti’r- Rüstemiyye, Cezayir 1984.
 • Yıldız Harun, Kendi Kaynaklarından Haricilik, Ankara 2010.

Details

Journal Section Articles
Authors

Orhan ATEŞ

Publication Date January 31, 2016
Submission Date November 28, 2015
Published in Issue Year 2015Volume: 8 Issue: 1

Cite

ISNAD ATEŞ, Orhan. “Medyatik Mezhepler Tarihi Yazıcılığı Taha Akyol Örneği”. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 8/1 (January 2016), 53-85. https://doi.org/10.18403/emakalat.36587.

_____________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  _______________________________