Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 497 - 506 2018-12-30

Ebu’l-Kâsım el-Belhî (el-Ka’bî), Kitâbu’l-Makâlât

Adem Arıkan [1]

36 54

Mu‘tezile âlimlerinden Ebü’l-Kāsım Abdullâh b. Ahmed el-Belhî el-Ka‘bî’nin (ö. 319/931) Kitâbu’l-Makâlât’ı Hüseyin Hansu, Râcih Abdulhamîd Kurdî ve Abdulhamîd Râcih Kurdî tarafından tahkik edildi. Kitâbu’l-Makâlât’ın tamamı ilk defa İstanbul’da bulunan Kur’an Araştırmaları Merkez (KURAMER) tarafından 2018 yılında neşredildi. Kitabın basım ve dağıtımı Ürdün merkezli Daru’l-Feth tarafından yapılmaktadır.

Ebu’l-Kâsım el-Belhî (el-Ka’bî)
  • Acar, Ayşe Neslihan, Ebu’l-Kâsım el-Ka‘bî’nin Makâlât’ında Mutezile’yi Ele Alış Şekli, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı, Ankara 2006.Avcu, Ali, “İsmailiyye Ekolünün Mezhepler Tarihi Kaynakları”, Mezheplere Göre Klasik Kaynaklar ve Özellikleri, Editör: Halil İbrahim Bulut, İstanbul, Ensar, 2018, s. 163-192.Aykaç, Mehmet, “Hâmid b. Abbas”, DİA, c: 15, s. 459-460.Bebek, Adil, “Ka’bî”, DİA, c: 24, s. 27.Bozkurt, Nahide, “İbnü’l-Cerrâh, Ali b. Îsâ”, DİA, c: 20, s. 539-540. el-Cüşemî, el-Hâkim Ebû Sa’d el-Muhassin b. Muhammed, Nuhab min Kitâbi Cilâi’l-Ebsâr (Ahbâru eimmeti’z-Zeydiyye fî Taberistân ve Deylemân ve Cîlân, tahkik: Wilferd Madelung, Beyrut 1987, içinde 119-133).el-Eş’arî, Ebu’l-Hasan, Makâlâtü’l-İslâmiyyîn, tahkik: M. M. Abdulhamîd, Beyrut, el-Mektebetü’l-Asriyye, 1411/1990.Gömbeyaz, Kadir, İslam Literatüründe İtikâdî Fırka Tasnifleri, Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2015.el-Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Medîneti’s-Selâm (Târîhu Bağdâd), tahkik: Beşşâr Avvâd Marûf, Beyrut, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 1422/2001.el-Himyerî, Ebû Saîd Neşvân, el-Hûru’l-‘În, tahkik: Kemal Mustafa, Beyrut, Dâru el-Mektebetü’l-Yemeniyye, 1985.İbn Hacer el-Askalânî, Lisânü’l-Mîzzân, tahkik: Abdulfettah Ebû Gudde, Beyrut, Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 1423/2002.İbnü’1-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, (edit. C.J. Tornberg, Leiden E. J. Brill 1867 baskısı esas alınarak), Beyrut, Dâru Sâdır, 1386/1966.İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, tahkik: Rıza Teceddüd, Tahran, 1391/1971.el-Ka’bî, Ebu’l-Kâsım el-Belhî, Kitâbu’l-Makâlât ve maahu Uyûnu’l-Mesâil ve’l-Cevâbât, Tahkik: Hüseyin Hansu, Râcih Abdulhamîd Kurdî, Abdulhamîd Râcih Kurdî, İstanbul: KURAMER, Amman: Dâru’l-Feth, 2018.Kâdî Abdülcebbâr, Fazlü’l-iʿtizâl ve Tabakâtü’l-Muʿtezile, tahkik: Fuad Seyyid, Tunis, ed-Darü't-Tunisiyye, 1393/1974 (2. bs., Tunus, ed-Darü't-Tunisiyye; Cezair, el-Müessesetü’l-Vataniyye li’l-Kitab, 1406/1986); Beyrut, el-Mahedü’l-Almani, 1439/2017.Keskin, Mehmet, “Ehl-i Sünnet ve Mu’tezile Makâlât Geleneği: el-Eş’arî ve el-Belhî Örneği”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, sayı: 27, s. 144-165.el-Mâtürîdî, Ebû Mansûr, Kitabü’t-Tevhid (Açıklamalı Tercümesi), çev. Bekir Topaloğlu, 7.bs., İstanbul, İSAM, 2015.El Omari, Racha, The Theology of Abu l-Qasim al-Balkhi /al-Ka’bi (d. 319/931), Leiden, E.J. Brill, 2016.Özen, Şükrü, “IV. (X.) Yüzyılda Mâverâünnehir’de Ehl-i Sünnet-Mu’tezile Mücadelesi ve Bir Ehl-i Sünnet Beyannamesi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, sayı: 9, 2003, s. 49-85.es-Safedî, Salahuddin, el-Vâfî bi’l-Vefyât, tahkik: Ahmed el-Arnavud ve Türkî Mustafa, Beyrut, Dâru’l-İhyâ 1420/2000.eş-Şehristani, Ebu’l-Feth, el-Milel ve’n-nihal, tahkik: Emir Ali Mehnâ, Ali Hasan Fâ’ûr, Beyrut, Dâru’l-Marife, 1414/1993.Usta, Aydın, Şamanizmden Müslümanlığa Türklerin İslamlaşma Serüveni (Sâmânîler Devleti 874-1005), İstanbul, Yeditepe, 2007.Ümit, Mehmet, “Hazar Zeydileri ve Mutezililer”, İslâmî İlimler Dergisi, cilt: VI, sayı: 1, 2011, s. 231-254.Ümit, Mehmet, “Yemen Zeydî Devleti’nin Kurucusu Hâdî ile’l-Hak ve İtikâdî-Kelâmî Konulara İlişkin Eserleri”, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları,10:2, 2017, s. 389-433.Yâkût el-Hamevî, Mu’cemu’l-Udebâ, tahkik: İhsan Abbas, Beyrut, Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 1414/1993.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Dergi Bölümü Kitap Tanıtım
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6881-9301
Yazar: Adem Arıkan
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @kitap İncelemesi { emakalat498135, journal = {e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-5803}, address = {Ahmet İshak DEMİR}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {497 - 506}, doi = {10.18403/emakalat.498135}, title = {Ebu’l-Kâsım el-Belhî (el-Ka’bî), Kitâbu’l-Makâlât}, key = {cite}, author = {Arıkan, Adem} }
APA Arıkan, A . (2018). Ebu’l-Kâsım el-Belhî (el-Ka’bî), Kitâbu’l-Makâlât. e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 11 (2), 497-506. DOI: 10.18403/emakalat.498135
MLA Arıkan, A . "Ebu’l-Kâsım el-Belhî (el-Ka’bî), Kitâbu’l-Makâlât". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 11 (2018): 497-506 <http://www.emakalat.com/issue/37830/498135>
Chicago Arıkan, A . "Ebu’l-Kâsım el-Belhî (el-Ka’bî), Kitâbu’l-Makâlât". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 11 (2018): 497-506
RIS TY - JOUR T1 - Ebu’l-Kâsım el-Belhî (el-Ka’bî), Kitâbu’l-Makâlât AU - Adem Arıkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18403/emakalat.498135 DO - 10.18403/emakalat.498135 T2 - e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 497 EP - 506 VL - 11 IS - 2 SN - -1309-5803 M3 - doi: 10.18403/emakalat.498135 UR - http://dx.doi.org/10.18403/emakalat.498135 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi Ebu’l-Kâsım el-Belhî (el-Ka’bî), Kitâbu’l-Makâlât %A Adem Arıkan %T Ebu’l-Kâsım el-Belhî (el-Ka’bî), Kitâbu’l-Makâlât %D 2018 %J e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi %P -1309-5803 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18403/emakalat.498135 %U 10.18403/emakalat.498135
ISNAD Arıkan, Adem . "Ebu’l-Kâsım el-Belhî (el-Ka’bî), Kitâbu’l-Makâlât". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 11 / 2 (Aralık 2018): 497-506. http://dx.doi.org/10.18403/emakalat.498135