Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 2, Sayfalar 585 - 616 2017-12-30

Türkiye Algısı Bağlamında Makedonya’da Aşırı Dini Gruplar ve Türkiye-Balkan İlişkilerine Etkisi (Vehhabilik/Selefilik Örneği)
Within the Context on Turkey's Perceptions Radical Religious Groups in Macedonia and Effects on Balkans Turkey Relations (Wahabism/Salafism Example)

Mehmet Dalkılıç [1] , Ramazan Biçer [2]

195 320

Tarih boyunca yaşanan realiteler Balkan Müslümanlarının yönünü sürekli Anadolu’ya çevirmiştir. Türkiye son yıllarda dış politikasında başarıyla uyguladığı yumuşak güç ve diplomasi kültürü sayesinde Makedonya ile ilişkilerin zarar görmesine müsaade etmemiştir. Balkanların küçük bir numunesi durumundaki Makedonya Türkiye için önemli bir ülkedir. Bu yüzden Makedonya’nın durumu genellikle diğer Balkan ülkeleri için de geçerlidir. Ancak son zamanlarda aşırıcı dini gruplar Türkiye-Makedonya ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Harici zihniyetin takipçisi niteliğinde olan Vehhabi-Selefi düşünce mensupları kendilerine hedef kitle olarak –tıpkı Hariciler gibi- genellikle Müslümanları seçmiştir. Bu bağlamda son yıllarda dünyanın her tarafında dini temalı aşırıcı unsurların genellikle Harici düşünceye mensup olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın bir kısmı Makedonya’daki etnik barış ve aşırı dini grupları konu edinen bir ankete (survey)[1] dayanmaktadır. Araştırmamız modern tekniklerle sorunları ve odaklandığı yerleri ortaya çıkarması bakımından özgün ve oldukça önemlidir.[1]   Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası 29636 (2016).

The reality experienced throughout history, the direction of the Balkan Muslims that has turned constantly to Anatolia. Thanks to soft power and cultural diplomacy that Turkey's foreign policy in recent years has been successfully applied not allow the damage to relations with Macedonia. In the case of a small sample of the Balkans, Macedonia is an important country for Turkey. Therefore, the situation of Macedonia generally applies to other Balkan countries as well. Recently, however, extremist religious groups are adversely affect the relations between Turkey and Macedonia. Wahhabi-Salafis, who are followers of the external mentality, have always chosen Muslims as their target, like Hawarijites. In this context, in recent years, it has been observed that religious extremism-based extremist elements generally belong to the External Thought in every part of the world.. This paper is based on a survey on ethnic peace and extremist groups in Macedonia. Our research is unique and very important in bringing out the problems and the places of focus with modern techniques.

 • Abdulkerim el-Hamid, el-Kavlul-Muhtar li-Fenain’n-Nar, Riyad: 1997.
 • Abdulvahhab, M., Feth’ul-Mecid, Riyad: Darusselam Yayınevi, 1980.
 • Abdulvahhab, M., Feth-ul-Mecid, Riyad: Darusselam Yayınevi, 1995.
 • Abdülvehhab, M., Er-Risale, Riyad: 1983.
 • Ahmetbeyoğlu, A., Avrupa Hun İmparatorluğu, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2001.
 • el-Akkad, H., Halakatü’n-Memnua, Mısır/Tanta: Darüssahabe, 1995.
 • Armenian, S.K. (hazırlayan): Külliyat-ı Kavanin, TTK Kütüphanesi, trz, Dosya No:1, Belge No:2599, Ankara.
 • Aslan, H., “Osmanlı Son Döneminde Kosova’da İhtidâ (İslâmlaşma Süreci) Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52:1, Ankara: 2011.
 • Başümeyl, M. et-Tevhid, Riyad: 1996.
 • Bayraktar, H., “Osmanlı’nın Balkanlardan Çekilmesi: Savaşlar, İsyanlar ve Göçler”, Balıkesir Üniversitesi Tarih Bülteni, sy.1, Balıkesir: 2007.
 • Biçer, R., “Osmanlı Arşiv Belgeleri Doğrultusunda Kosova Halkının Müslüman Olması”, http://kosovacumhuriyeti.tr.gg/ (Erişim: 27.10.2016)
 • Dalgın, Nihat, İslâm Hukukuna Göre Müslüman-Gayr‑i Müslim Evliliği, Samsun: Etüt Yayınları, 2005.
 • Dalkılıç, M. ve Biçer R. Balkanların Geleceği Açısından Makedonya’da Etnik Barış ve Dini Aşırı Gruplar, Proje, İstanbul Üniversitesi BAP Birimi, İstanbul: 2016. Ercan, Y., Osmanlı İmparatorluğu’nda Bulgarlar ve Voynuklar, Ankara: TTK Yayınları, 1989.
 • Eren, E., Balkanizasyon Sürecinde Devletleşme, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Genel Kamu Hukuku Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: 2012.
 • Esen, M., “Kur’an’ın Ehl‑i Kitab’a Bakışı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51:1, Ankara: 2010.
 • el-Fevzan S., Nazarat ve Takibat ala mafi Kitap es-Selefiye, Riyad: Daru’l-Vatan, 1999.
 • Frankel, E., Turning a Donkey into a Horse: Conflict and Paradox in the Identity of Macedonian Muslims, 23rd National Convention of the AAASS. Miami: 1991.
 • Göyünç, N., “Türkler ve Balkan Milletleri Arasında Kültürel İlişkiler-Sorunlar”, Belleten Dergisi, sy. 61, 1997.
 • Günay, Ünver, “Tendance de Tolerance Religieuse Dans la Culture Turque”, EÜİFD, Kayseri: 1990.
 • Hacısalihoğlu, Mehmet, “Makedonya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 27, s. 437-444, İstanbul: 2003.
 • Hamza, Y., Başlangıçtan Günümüze Makedonya Türklüğü, Makedonya'da Rumeli Türklerinin Tarih ve Kültürleri Konferansı, (der.) Kemal Vatan, İzmir: 1996.
 • Hatipoğlu, M., Kuruluşundan Günümüze Makedonya Cumhuriyetinin Dış Politikası ve Balkan Ülkeleriyle İlişkileri, Balkan Diplomasisi, (der: Ömer Lütem vd.), Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 2001.
 • http://www.turkdunyasi.org. “Balkan Müslümanlarının Türk’lüğü” (Erişim: 20.10.2016).
 • https://www.balkanolojicom.tr.gg (Erişim: 20.10.2016).
 • İbn Baz, Tenbihat firreddi ala men Tevelle’s-sıfat, Riyad: Müftülük Genel Başkanlığı, 1990.
 • İnbaşı, M., “Makedonya’da Osmanlı Hâkimiyeti: Değişen Ve Değişmeyen Kimlik Makedonya Sorunu Dünden Bugüne”, Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 2002.
 • Kaya, R., “Ehl-i Kitâb”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1994.
 • Kaya, R., Kurân’a Göre Ehli Kitap ve İslam, İstanbul: Babil yayınları, 2011.
 • Kocabaş, S., Avrupa Türkiye’sinin Kaybı Ve Balkanlarda Panislavizm, İstanbul: Vatan Yayınları, 1986.
 • Ostrogorsky, G., Bizans Tarihi, (çev: F. Işıltan,), Ankara: TTK Yayınları, 1995.
 • Öztuna, Y., Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, İstanbul: Hayat Yayınları, 1973.
 • Rasonyi, L., Tarihte Türklük, Ankara: Türk Tarih Kültür Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1971.
 • Sancaktar, C., “Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyeti Ve Stratejik Mirası”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, sy. 2, 2001.
 • Sphrantzes, G.- Chronicon, Benn, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri, 1938.
 • Şiblî, M., Asr-ı Saadet, (çev:Ömer Rıza Doğrul), İstanbul: Eser Neşriyat, 1974.
 • Todorova, M., The Ottoman Legacy in the Balkans, The Balkans: A Mirror of the New International Order, (edit. G. G. Özdoğan, K. Saşbaşlı), İstanbul: 1995.
 • Turan, O., Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul: Turan Neşriyat Yurdu, 1971.
 • et-Tuveyciri M., Daru’l-Liva, Riyad 1995.
 • Türkmen, F., Tarihte Balkan Türkleri ve Makedonya’nın Türkler Tarafından İskânı, İzmir: Ege Yayınevi, 1996.
 • Ural, S., “Tarihi Perspektif Işığında Makedonya'da Türklerin Gündelik Yaşamı”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:1/Mart, s.384-419, Mart 2016.
 • Ural, S., Balkanların İncisi Ohri, İstanbul: Mostar Yayınları, 2013.
 • Yalçıntaş, N., Balkanlarda İslamiyet, İstanbul: 21. Asır Yayınevi, 2010.
 • Yavuz, Y.Ş., “Hidâyet”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2004.
 • Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul: Eser Yayınları, 1990.
Konular Dini Araştırmalar
Yayımlanma Tarihi Güz 2017
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-2920-6008
Yazar: Mehmet Dalkılıç
Ülke: Turkey


Yazar: Ramazan Biçer
Kurum: Sakarya Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { emakalat345495, journal = {e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-5803}, address = {Ahmet İshak DEMİR}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {585 - 616}, doi = {10.18403/emakalat.345495}, title = {Türkiye Algısı Bağlamında Makedonya’da Aşırı Dini Gruplar ve Türkiye-Balkan İlişkilerine Etkisi (Vehhabilik/Selefilik Örneği)}, key = {cite}, author = {Biçer, Ramazan and Dalkılıç, Mehmet} }
APA Dalkılıç, M , Biçer, R . (2017). Türkiye Algısı Bağlamında Makedonya’da Aşırı Dini Gruplar ve Türkiye-Balkan İlişkilerine Etkisi (Vehhabilik/Selefilik Örneği). e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 10 (2), 585-616. DOI: 10.18403/emakalat.345495
MLA Dalkılıç, M , Biçer, R . "Türkiye Algısı Bağlamında Makedonya’da Aşırı Dini Gruplar ve Türkiye-Balkan İlişkilerine Etkisi (Vehhabilik/Selefilik Örneği)". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 10 (2017): 585-616 <http://www.emakalat.com/issue/33476/345495>
Chicago Dalkılıç, M , Biçer, R . "Türkiye Algısı Bağlamında Makedonya’da Aşırı Dini Gruplar ve Türkiye-Balkan İlişkilerine Etkisi (Vehhabilik/Selefilik Örneği)". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 10 (2017): 585-616
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Algısı Bağlamında Makedonya’da Aşırı Dini Gruplar ve Türkiye-Balkan İlişkilerine Etkisi (Vehhabilik/Selefilik Örneği) AU - Mehmet Dalkılıç , Ramazan Biçer Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18403/emakalat.345495 DO - 10.18403/emakalat.345495 T2 - e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 585 EP - 616 VL - 10 IS - 2 SN - -1309-5803 M3 - doi: 10.18403/emakalat.345495 UR - http://dx.doi.org/10.18403/emakalat.345495 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi Türkiye Algısı Bağlamında Makedonya’da Aşırı Dini Gruplar ve Türkiye-Balkan İlişkilerine Etkisi (Vehhabilik/Selefilik Örneği) %A Mehmet Dalkılıç , Ramazan Biçer %T Türkiye Algısı Bağlamında Makedonya’da Aşırı Dini Gruplar ve Türkiye-Balkan İlişkilerine Etkisi (Vehhabilik/Selefilik Örneği) %D 2017 %J e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi %P -1309-5803 %V 10 %N 2 %R doi: 10.18403/emakalat.345495 %U 10.18403/emakalat.345495
ISNAD Dalkılıç, Mehmet , Biçer, Ramazan . "Türkiye Algısı Bağlamında Makedonya’da Aşırı Dini Gruplar ve Türkiye-Balkan İlişkilerine Etkisi (Vehhabilik/Selefilik Örneği)". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 10 / 2 (Aralık 2017): 585-616. http://dx.doi.org/10.18403/emakalat.345495