Year 2018, Volume 11 , Issue 2, Pages 471 - 484 2018-12-30

İhtilâfu'l-Fukahâ Eserleri Üzerine İnceleme

Esma Çubukcu [1]


Bu makalede, İhtilâfu’l Fukahâ eserlerinin tarihi, literatürü ve sistemleşme sürecine yer verilmiştir. Hilâf ilminin tarihi hakkındaki bilgiler, Ferhat Koca’nın tercüme ettiği Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi ve Şükrü Özen’in yazmış olduğu Diyanet İslam Ansiklopedisi “Hilâf” maddesi esas alınarak düzenlenmiştir. Tarihi süreçte, ihtilafa dair eserlerin sistemleşme sürecini görebilmek için dört eser incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışmamızda incelemiş olduğumuz eserler:

Tahâvî (ö. 321), İhtilâfu’l-Ulemâ                                                                                                     

Taberî (ö. 310), İhtilâfu’l-Fukahâ

Debûsî (ö. 430), Kitâbu Te’sîsi’n-Nazar

İbn Rüşd (ö. 595), Bidâyetü’l-Müçtehid ve’n-Nihâyeti’l-Muktesıd
İhtilâfu’l-Fukahâ, Hilâf, Tahâvî, Taberî, Debûsî, İbn Rüşd
  • Debûsî (ö. 430), Ebû Zeyd Abdullah b. Ömer b. Îsâ. Kitâbu Te’sîsi’n-Nazar. Mısır: Matbaatu’l-Arabiyye, b.t.y.
  • _________________. Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi. trc. Ferhat Koca. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2009.
  • Taberî (ö. 310), Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr. Kitâbu’l-İhtilâfi’l-Fukahâ (Kitâbu’l-Cihâd, Kitâbu’l-Cizye ve Ahkâmu’l-Muhâribîn). nşr. Yûsuf Şaht. Leiden, 1933.
  • Tahâvî (ö. 321), Ebu Ca’fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme. Muhtasaru İhtilâfi’l-Ulemâ. thk. Ebû Bekr Ahmed b. Ali el-Cassâs er-Râzî. Beyrut: Dâru’l-Beşâiru’l-İslâmiyye, 1996.
  • İbn Rüşd (ö. 321), Ebû’l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî el-Endülüsî. Bidâyetü’l-Müçtehid ve’n-Nihâyeti’l-Muktesıd. Mısır: Matbaatu’l-Cemâliyye, 1329.
  • Özen, Şükrü. “Hilâf”, Diyanet İslam Ansiklopedisi. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998. 17: 527-538
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Research Notes
Authors

Orcid: 0000-0002-8767-2066
Author: Esma Çubukcu (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

ISNAD Çubukcu, Esma . "İhtilâfu'l-Fukahâ Eserleri Üzerine İnceleme". e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 11 / 2 (December 2019): 471-484 . https://doi.org/10.18403/emakalat.467508